Nya säljkne­pet: Köp hus i Spånga och få bil på kö­pet

Det är in­te var­je dag ett nytt hem in­ne­bär en ny bil. För att loc­ka kö­pa­re säljs nu ett hus i Sund­by — med en bil på kö­pet.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Ven­de­la Ögren

Ef­ter Black fri­day-rea på bo­stads­rät­ter, fri andra­hands­ut­hyr­ning och ” ho­me­ful­ness” (bo­stads­an­no­ser i form av mind­ful­ness- ljud­spår). Nu säljs ett hus i Sund­by där kö­pa­ren får en bil på kö­pet. Hu­set an­non­se­ras som ett ”mi­ni­hus” med en ”mi­ni­bil”.

Även om det in­te är ett van­ligt knep för att säl­ja en bostad, är det in­te förs­ta gång­en det hän­der. Re­dan 2013 när mäk­lar­na ha­de svårt att få lä­gen­he­ter­na i Ham­mar­by sjö­stad sål­da an- vän­des cyklar och bi­lar för att loc­ka kö­pa­re.

– Det hand­lar om att till­ta­la kun­der­na och vad de vill ha, sä­ger Christi­an Gö­rans­son, mäk­la­re på Fas­tig­hets­by­rån, som säl­jer ”mi­ni­hu­set”.

Vem står för bi­len?

– Bi­len är för­be­tald av bygg­her­ren själv. Den som kö­per hu­set får bi­len ut­an kost­nad i tre år. Det fun­ge­rar pre­cis som med an­nan pri­vat­le­a­sing, ef­ter de tre åren läm­nas bi­len till­ba­ka.

I stäl­let för lä­gen­het

Hu­set är ett at­te­falls­hus som en­dast får ha en byg­gy­ta på 25 kvadrat­me­ter. En re­gel hu­set in­te bry­ter mot – trots att bo­a­re­an är 40 kvadrat­me- ter. Och det är in­te förs­ta gång­en mäk­la­ren får frå­gan om hu­sets stor­lek.

– Många frå­gar om det, men det är skill­nad mel­lan byg­gy­tan och bo­a­re­an. Bo­a­re­an är in­te be­grän­sad ut­an är den yta som de bo­en­de kan rö­ra sig på.

Mäk­la­ren Christi­an Gö­rans­son tror att hu­set pas­sar för de som le­tar lä­gen­het.

– Vem som helst kan flyt­ta in här. Man får mer­vär­de här och sa­ker som man in­te får i en lä­gen­het, plus en bil, sä­ger han, men vill un­der­stry­ka att det in­te hand­lar om ett sätt för mäk­la­ren att säl­ja bo­sta­den – ef­tersom det är bygg­her­rens ini­ti­a­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.