Bo kvar – bygg ett ex­tra rum

Höga bo­stads­pri­ser och hårdare lå­nekrav. Det blir allt vik­ti­ga­re att kun­na få till ett ex­tra rum i lä­gen­he­ten i stäl­let för att be­hö­va flyt­ta. Här är sa­ker­na, och fäl­lor­na, du ska tän­ka på om du vill ut­veck­la ditt eget hem el­ler le­tar ef­ter ett ob­jekt med

Bromma Tidning - - HEMMA - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

pri­ser vi haft i Stock­holm så spe­lar kvadrat­me­ter­na en stor roll. Så ju fler rum du kan få ut desto bätt­re. Har man 40 kvadrat som är en tvåa i stäl­let för en et­ta väl­jer många att bo till­sam­mans och då blir ock­så kost­na­der­na läg­re, sä­ger San­na He­derus, chefsar­ki­tekt och de­lä­ga­re på Kod Arkitekter.

En­ligt hen­ne har tren­den vid ny­pro­duk­tion gått mot att ri­ta in så många rum som möj­ligt.

En lä­gen­het för en per­son ska nu ock­så va­ra ut­for­mad för att två ska kun­na le­va där. Sam­ti­digt har kra­ven på vad som är en tvåa, trea och re­spek­ti­ve fy­ra för­änd­rats ge­nom åren. Att ri­ta en ny­pro­du­ce­rad trea på 49 kvadrat­me­ter är idag in­te hel­ler ovan­ligt.

– Det här skru­vas till mer och mer, det blir mind­re och mind­re. Även när man byg­ger ex­klu­si­va lä­gen­he­ter in­ne i stan är det ock­så väl­digt smått. På 90-ta­let var en trea på 85 kvadrat stor. I dag är en nor­mal trea på 70 kvadrat. Så det har skett en för­skjut­ning, sä­ger San­na He­derus.

Hon tror att tren­den kom­mer att fort- sät­ta, bå­de vid ny­pro­duk­tion och i form av om­vand­ling av äld­re lä­gen­he­ter.

– Jag tror att vi är så il­la tvung­na med de höga bygg­kost­na­der vi har i dag, sä­ger hon.

”Kol­la av­lopp och väg­gar”

Men som kö­pa­re, och lä­gen­hets­in­ne­ha­va­re, finns det många sa­ker att se upp med in­nan det skrids till ver­ket. Al­la om­vand­ling­ar går in­te all­tid att ge­nom­fö­ra så smärt­fritt som man har tänkt.

Bä­ran­de väg­gar, av­lopp och en mot­vil­lig för­e­ning kan stäl­la till sto­ra pro­blem och i värs­ta fall bli en kost­sam mar­dröm.

En­ligt San­na He­derus finns det där­för en hel del sa­ker att tän­ka på in­nan man kö­per en bostad där det upp­ges va­ra möj­ligt att byg­ga ett till rum.

– Var no­ga med att kol­la upp var av­lopp och bä­ran­de väg­gar går in­nan du kö­per en lä­gen­het som mäk­la­ren själv har ri­tat om plan­lös­ning­en på. Det kan an­nars bli kost­samt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.