Porsche lad­dar om med kraft

På Frank­furt­sa­long­en hös­ten 2015 vi­sa­de Porsche upp kon­cept­bi­len Mis­sion E. En hög­pre­ste­ran­de el­bil som har pre­miär i pro­duk­tions­form 2019. På Genè­vesa­long­en i mars 2018 över­ras­ka­des publi­ken av en sto­re­bror till Mis­sion E, näm­li­gen Mis­sion E Cross Tu­rism

Bromma Tidning - - MOTOR - Text: Ca­ri­na Svens­son

Porsche har ti­di­ga med elekt­ri­fi­e­ring. Man var först i värl­den med tre se­rie­pro­du­ce­ra­de plug in-hy­bri­der med 918 Spy­der (2013), Cay­en­ne (2014) och Pa­na­me­ra (2016).

Att man lig­ger i fram­kant med hy­brid­tek­nik har man ock­så vi­sat un­der World En­du­ran­ce Cham­pi­ons­hip (WEC) och Le Mans.

Le Mans 24-tim­mars är värl­dens störs­ta ut­hål­lig­hets­lopp för bi­lar och har skri­vit sport­histo­ria var­je år se­dan 1923. Ett ra­cer­lopp i gla­mo­rös mil­jö som tes­tar bå­de bi­lar­nas och fö­rar­nas ut­hål­lig­het.

Där gjor­de Porsche, ef­ter 16 års up­pe­håll, en­tré 2014 med en hy­brid och slu­ta­de trea. De se­nas­te åren, 2015– 2017, har man sla­git den mång­å­ri­ga seg­ra­ren Au­di på fing­rar­na och ta­git hem vins­ten.

– De fles­ta kanske tror att vi en­bart har sport­bi­lar, sä­ger Gustav Lundh, vd på Porsche Cen­ter i Mal­mö och Helsing­borg.

– Men tre av vå­ra fem mo­dell­lin­jer, det vill sä­ga 60 pro­cent, är fy­ra­dör­rars med fem sitt­plat­ser; Macan, Cay­en­ne och Pa­na­me­ra.

– Hit­tills har Tes­la be­trak­tats som ti­di­ga på mark­na­den. Det­ta ser Porsche som nå­got po­si­tivt ef­tersom den i dag är mo­gen för el­bi­lar. Porsche med Mis­sion E kom­mer att ut­ö­ka val­möj­lig­he­ter­na mar­kant för nu­va­ran­de och bli­van­de kun­der, me­nar Gustav Lundh.

På Frank­furt­mäs­san 2015 pre­sen­te­ra­des den förs­ta kon­cept­bi­len för Mis­sion E.

– Många ska­par en kon­cept­bil en­bart som en stilstu­die, men Porsche gör pre­cis tvärtom. Man lå­ter ny­he­ten slå ner som en bomb, se­dan gör man verk­lig­het av idéer­na, sä­ger Gustav Lundh.

Mis­sion E Cross Tu­ris­mo

Mis­sion E går i pro­duk­tion i slu­tet av 2019. In­tres­set för bi­len va­rit minst sagt över­väl­di­gan­de.

Den kom­mer i tre oli­ka va­ri­an­ter. Allt för att kun­na er­bju­da oli­ka myc­ket ef­fekt, och oli­ka räck­vid­der, för oli­ka kund­grup­per.

På mäs­san i Genè­ve nu i mars kom en ny över­rask­ning; en Mis- si­on E fast halv­kom­bi, mer åt det suv-in­spi­re­ra­de hål­let. En stör­re, bruk­si­ga­re bil för den li­te spor­ti­ga­re fa­mil­jen.

– Med tan­ke på det sky­höga in­tres­set för Cross Tu­ris­mo så skul­le det för­vå­na mig oer­hört om Porsche in­te väl­jer att se­rie­pro­du­ce­ra bi­len inom en snar fram­tid.

– Vi hop­pas få se den bland an­nat hos den ak­ti­va barn­fa­mil­jen som gil­lar att spor­ta och va­ra ute i na­tu­ren, sä­ger Gustav Lundh.

Porsche an­ser att den­na mo­dell

Porsches kon­cept­bil med fy­ra dör­rar och in­di­vi­du­el­la sä­ten. Mo­to­ref­fekt 600 hk (440 kW). Räck­vid­den är 50 mil och den går från 0 till 100 på un­der 3,5 se­kun­der. Bi­len lad­das med en 800 volts lad­da­re vil­ket gör att bat­te­ri­et nått 80 pro­cent av räck­vid­den på ba­ra en kvart.

Fyr­hjuls­dri­ven med 800-volts­sy­ste­met som tillå­ter höga ladd­has­tig­he­ter (fy­ra mi­nu­ters ladd­ning ska ge tio mils räck­vidd), och driv­li­nan be­står av två el­mo­to­rer på sam­man­lagt mer än 600 häst­kraf­ter.

Den­na ”kom­bi­va­ri­ant” ska kun­na ac­ce­le­re­ra från stil­lastå­en­de till 100 km/h på un­der 3,5 se­kun­der och till 200 km/h på un­der tolv se­kun­der (från stil­lastå­en­de). Topp­far­ten är över 250 km/h.

Porsches vd Oli­ver Blu­me i Frank­furt. in­te är en kom­bi och hel­ler ing­en suv. Det är en crosso­ver per de­fi­ni­tion, därav nam­net.

Cross Tu­ris­mo har för­höjd mark­fri­gång, tolv cen­ti­me­ter hög­re än Mis­sion E. Med si­na oöm­ma plast­de­tal­jer längs skärm­kan­ter och trös­kellå­dor är den ett mel­lan­ting mel­lan två bil­ty­per.

En bland­ning av spor­tig­het och var­dag­lig­het. Därav klas­si­fi­ce­ring­en cross uti­li­ty ve­hic­le, el­ler cuv.

Ök­ning var­je år

Porsche säl­jer 1 500 bi­lar per år i Sve­ri­ge. Vo­ly­men har tre­dubb­lats på fy­ra år. 2018 be­räk­nar man säl­ja 1 700 bi­lar och 2020 ska man va­ra up­pe i 2 000 bi­lar.

För 65 år se­dan ska­pa­des Porsche av grun­da­ren Fer­dinand Porsche. Han tyck­te in­te att han hit­ta­de sin dröm­bil när han såg sig om­kring.

Han vil­le ha en li­ten, lätt sport­bil som an­vän­der ener­gi på ett ef­fek­tivt sätt. Där­för be­slöt han sig för att byg­ga den själv.

FOTO: PORSCHE

CROSS TU­RIS­MO. Mis­sion E. Mis­sion E Cross Tu­ris­mo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.