Dyrt för pri­vat­per­so­ner att bry­ta le­a­sing

Bromma Tidning - - MOTOR -

Na­vi­ga­tions­hjälp kan för­säm­ra lo­kal­sin­net

En ny un­der­sök­ning, ge­nom­förd av Kan­tar Si­fo på upp­drag av In­go, vi­sar att svens­ka fol­ket tror att ny tek­nik på­ver­kar den yng­re ge­ne­ra­tio­nens bil­kör­ning ne­ga­tivt.

Sam­ti­digt fast­slår un­der­sök­ning­en att 90 pro­cent i ka­te­go­rin 18-34 år an­vän­der gps/ap­pli­ka­tio­ner för att hit­ta. Det­ta me­dan 37 pro­cent i ka­te­go­rin 56 år och upp­åt väl­jer bort ny tek­nik.

He­la 76 pro­cent av Sve­ri­ges be­folk­ning upp­ger att de har ett bra lo­kal­sin­ne, främst män i ål­derska­te­go­rin 56 år och upp­åt. Men, sam­ti­digt är det många som kör vil­se, flest i ål­derska­te­go­rin 18-34 år, där näs­tan sju av tio upp­ger att de kört vil­se.

Un­der­sök­ning­en vi­sar även att den yng­re ge­ne­ra­tio­nen ute­slu­ter helt att frå­ga ef­ter vägen om de har kört vil­se (53 pro­cent).

Håll koll om på om­giv­ning­en för att hit­ta – in­te din gps. ABS Whe­els se­nas­te un­der­sök­ning vi­sar att det rå­der sto­ra oklar­he­ter kring pri­vat­le­a­sing. Ovän­ta­de kost­na­der med pri­vat­le­a­sing är ing­en ny­het. De all­ra fles­ta vet att det finns sto­ra fall­gro­par.

Hur är det då om man bry­ter av­ta­let i för­tid? ABS Whe­els un­der­sök­ning vi­sar att de all­ra fles­ta bil­mär­ken har en ”av­brotts­av­gift”.

Vis­sa av le­a­sing­bo­la­gen er­bju­der knap­past le­a­sing­ta­ga­ren en möj­lig­het att läm­na till­ba­ka bi­len vid ex­em­pel­vis ar­bets­lös­het.

– När vi ställt frå­gan In­ternt till vå­ra kun­der med just pri­vat­le­a­sing så har näs­tan ing­en av dom känt till vad som hän­der om man bry­ter kon­trak­tet i för­tid. Det fles­ta vet att det till­kom­mer av­gif­ter men in­te hur myc­ket be­rät­tar ABS Whe­els vd, An­die Lah­do.

Bry­ter du din pri­vat­le­a­sing i för­tid kos­tar det en hel del ex­tra.

SE UT.

AV­GIFT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.