M: P-av­gif­ter­na för­svå­rar var­da­gen

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Jan Ti­ger­ström (M) Vice ord­fö­ran­de i Bromma stads­dels­nämnd

Ge­nom att in­fö­ra av­gif­ter på par­ke­ring i Bromma från kloc­kan 07 på mor­go­nen till kloc­kan 19 på kväl­len har den Sled­da ma­jo­ri­te­ten för­svå­rat för väl­digt många män­ni­skor att få ihop var­dags­puss­let, bå­de tids­mäs­sigt och eko­no­miskt.

Många frå­gar sig hur p-av­gif­ter för­bätt­rar tra­fik­si­tu­a­tio­nen på lug­na och tra­fik­gle­sa vil­la­ga­tor el­ler för den de­len i fler­bo­stads­om­rå­den, då den en­da för­änd­ring­en är att det nu ska kos­ta peng­ar.

Sam­ti­digt har man in­fört möj­lig­het till bo­en­de­par­ke­ring. Den­na gäl­ler dock in­te vid vå­ra torg el­ler han­dels­plat­ser som ex­em­pel­vis Brom­ma­plan.

Där mås­te man nu be­ta­la av­gift vil­ket på­ver­kar hand­lar­na i om­rå­det.

Se­dan länge har tids­be­gräns­ning gällt för att mot­ver­ka in­farts­par­ke­ring i kol­lek­tiv­tra­fik­nä­ra lä­gen. Sam­ma be­gräns­ning­ar gäl­ler fort­fa­ran­de men är nu av­gifts­be­lag­da. Det tycks i allt vä­sent­ligt en­dast hand­la om att dra in peng­ar till sta­den. Det kan gi­vet­vis fin­nas plat­ser där av­gif­ter och bo­en­de­par­ke­ring mås­te till­gri­pas, men då mås­te det ut­re­das sär­skilt och in­te ge­nom ett ge­ne­rellt in­fö­ran­de i he­la Bromma.

Mo­de­ra­ter­na vill ska­pa bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för för­äld­rar att kö­ra barn till för­sko­la och trä­ning, att stor­hand­la på hel­gen och kun­na ta sig runt i sta­den.

Det är in­te be­fo­gat att in­fö­ra par­ke­rings­av­gif­ter på ga­tor och i om­rå­den där träng­seln är obe­fint­lig. Mo­de­ra­ter­na vill åter­stäl­la par­ke­rings­ti­der­na och par­ke­rings­av­gif­ter­na. Det är dags att po­li­ti­ker slu­tar för­svå­ra för den som vill ver­ka och bo i Stock­holm.

ING­EN TRÄNGSEL.

FOTO: MOSTPHOTOS

Mo­de­ra­ter­na i Bromma är kri­tis­ka mot de nya p-av­gif­ter­na. Ano­nym food­truck­ä­ga­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.