Fi: Da­gens för­loss­nings­vård är ohåll­bar

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Ka­rin Plo­en Le­da­mot i Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tivs skugg­riks­dags­grupp, so­ci­alut­skot­tet.

Vi är många nu som för­står att det hål­ler in­te läng­re: vi vill in­te ha ett sam­häl­le som tar emot vå­ra ny­föd­da på ett stres­san­de, ovär­digt och i för­läng­ning­en risk­fyllt sätt. Vi vill in­te ha ett sam­häl­le där an­ställ­da i vår­den har en så tids­pres­sad ar­bets­dag att de in­te har tid att lyss­na på var­ken pa­ti­en­ter­nas el­ler si­na eg­na be­hov.

Vår­den be­hö­ver or­ga­ni­se­ras och pla­ne­ras ut­i­från män­ni­skors be­hov och öns­ke­mål. Det mås­te fin­nas vård och för­loss­nings­plat­ser på rim­ligt av­stånd för al­la in­vå­na­re i he­la lan­det.

Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv vill öpp­na stäng­da vård­plat­ser, an­stäl­la fler barn­mors­kor och för­bätt­ra ar­bets­för­hål­lan­de­na inom vår­den.

I vår stats­bud­get sat­sar vi en mil­jard kro­nor på för­bätt­ring­ar av för­loss­nings­vår­den. Den sats­ning­en vill vi att lands­ting­en ska an­vän­da på ett klokt sätt, näm­li­gen att pla­ne­ra vård så att den fun­ge­rar och att re­sur­ser­na an­vänds på ett ef­fek­tivt och smart sätt. Vi vill att lands­ting­en ska bör­ja med att ta re­da på hur de verk­li­ga be­ho­ven ser ut ge­nom att frå­ga dem som vet:

✓ lyss­na på barn­mors­kor­na som träf- far gra­vi­da, fö­dan­de, ny­föd­da barn och för­äld­rar

✓ lyss­na på de gra­vi­da som snart ska fö­da ✓ lyss­na på de ny­bliv­na för­äld­rar­na. Att fö­da barn krä­ver en lugn och trygg mil­jö och möj­lig­het att fo­ku­se­ra på fö­dan­det ut­an tids­press.

För­loss­nings­vår­dens främs­ta upp­gift är att ska­pa de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na för dem som fö­der och där­för be­hövs en bätt­re ar­bets­mil­jö för al­la som job­bar i för­loss­nings­vår­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.