Över­giv­na hus­vag­nar kos­tar Äng­by cam­ping tu­sen­tals kro­nor

STRULIGA GÄS­TER. Äng­by cam­ping tving­as be­ta­la tu­sen­tals kro­nor för över­giv­na hus­vag­nar

Bromma Tidning - - NEWS - El­li­nor Prawitz 073-600 69 31 el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

Kjell Per­ninge har dri­vit Äng­by cam­ping i 23 år. Än­da se­dan 1995. Men på se­na­re år har det bli­vit tungt att dri­va verk­sam­he­ten som kan­tats av allt fler pro­blem.

Till Äng­by cam­ping loc­kas al­la möj­li­ga ty­per av män­ni­skor, barn­fa­mil­jer på som­ma­ren, sä­songs­kne­ga­re på vin­tern, folk som ge­ne­rellt skö­ter sig. Men ock­så per­so­ner som av oli­ka an­led­ning­ar in­te gör det. Som sam­lar på sig skräp och stö­kar ner, strun­tar i att be­ta­la hy­ran för si­na upp­ställ­da hus­vag­nar och sen kanske ba­ra för­svin­ner. Kvar står hus­vag­nen och blir en plats som Kjell Per­ninge, som dri­ver cam­ping­en, in­te kan hy­ra ut till nå­gon an­nan.

För­lust på 35 000 kro­nor

Kjell tyc­ker att pro­ble­men har es­ka­le­rat. Men att själv av­hy­sa per­so­ner som in­te be­ta­lar för sig kan han in­te gö­ra. Där sät­ter la­gar och reg­ler stopp. Istäl­let mås­te Kjell gå via Kro­no­fog­den, men det är en pro­cess som kan ta lång tid. För det finns näm­li­gen en del­giv­nings­pro­cess som Kro­no­fog­den mås­te föl­ja, och den kan dra ut på ti­den om per­so­nen som är be­tal­nings­skyl­dig till ex­em­pel in­te går att få tag på.

Un­der ti­den kan Kjell in­te gö­ra an­nat än att vän­ta.

– Jag får in­te kö­ra ut dem. Istäl­let får jag lå­ta dem va­ra kvar och ta hand om de­ras post, sä­ger Kjell.

I hans rö­da bok­fö­ringspärm går att lä­sa att åt­ta hy­res­gäs­ter in­te har be­ta­lat för sig den se­nas­te må­na­den. En för­lust på cir­ka 35 000 kro­nor för cam­ping­en. Siff­ran pend­lar mel­lan åt­ta och tio ic­ke be­ta­lan­de gäs­ter var­je må­nad, sä­ger Kjell.

– Jag kan få dem att be­ta­la en, kanske två må­na­ders hy­ra. Men sen slu­tar de.

Kjell lyf­ter ett ex­em­pel: en man bod­de i en hus­vagn på cam­ping­en men slu­ta­de en dag att be­ta­la. Man­nen sa­des upp men tog trots det in­te bort sin hus­vagn från plat­sen.

Det tog ett och ett halv år från det att Kjell kon­tak­ta­de Kro­no­fog­den förs­ta gång­en till det att man­nens hus­vagn forsla­des bort. Då var han skyl­dig cam­ping­en mel­lan 60 000 och 70 000 kro­nor.

– Och det var ju bra att hus­vag­nen för­svann, men sen kom fak­tu­ror­na, sä­ger Kjell. Kro­no­fog­dens fak­tu­ror, ja:

14 430 kro­nor i av­hys­nings­kost­nad.

5 030 kro­nor för bort­fors­ling av so­por­na runt hus­vag­nen.

2 168 kro­nor för en låssmed som skul­le öpp­na hus­vagns­dör­ren (som var olåst, en­ligt Kjell).

Och till det till­kom­mer 600 kro­nor för hand­lägg­nings­kost­na­den. To­talt 22 228 kro­nor i ba­ra kost­na­der till Kro­no­fog­den – som Kjell själv mås­te stå för (se fak­taru­ta).

– Det är vad det kos­tar att bli av med en per­son som in­te be­ta­lar för sig, kon­sta­te­rar han.

Tän­ker in­te ge sig

Nu har han yt­ter­li­ga­re ett ären­de hos Kro­no­fog­den, och ett till på gång. Kjell be­rät­tar att han kän­ner en stor van­makt in­för si­tu­a­tio­nen.

– Det här är in­te okej. Till slut har jag hur många som helst här som jag mås­te brå­ka med. Jag vill ba­ra ha en re­gel­änd­ring, när man in­te pröj­sar ska man kun­na åka ut på en gång, sä­ger han.

På Kro­no­fog­den har man för­stå­el­se för att pro­ces­sen kan kän­nas fru­stre­ran­de.

– An­led­ning­en till att det tar tid är att rätts­sy­ste­met är upp­byggt så att oav­sett om man tyc­ker att nå­gon har gjort fel el­ler in­te så ska al­la ha rätt att ytt­ra sig, och då har man lagt in den här del­giv­nings­pro­ces­sen, sä­ger Jacob von Ma­tern, kro­no­fog­den.

Kjell vet att vis­sa per­so­ner på hans cam­ping le­ver i so­ci­al ut­satt­het. Han be­rät­tar att han ac­cep­te­rar att be­tal­ning­ar från vis­sa hy­res­gäs­ter kan kom­ma spo­ra­diskt och ef­ter sista be­tal­nings­dag, man får ”ge och ta li­te” som han ut­tryc­ker det. Men när det es­ka­le­rar så som det gjort nu går det in­te läng­re. Trots det vill han in­te ba­ra läg­ga ner.

– Det är in­te min na­tur. Det som mo­ti­ve­rar mig att fort­sät­ta är att det mås­te bli nå­gon jäv­la ord­ning, sä­ger han.

Till slut har jag hur många som helst här som jag mås­te brå­ka med.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

FRUSTRERAD. ”Jag får in­te kö­ra ut dem. Istäl­let får jag lå­ta dem va­ra kvar och ta hand om de­ras post”, sä­ger Kjell Per­ninge, som dri­ver Äng­by cam­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.