Brom­ma vill ha ord­nings­vak­ter mot otrygg­he­ten

Sta­den vill sät­ta in ord­nings­vak­ter mot den upp­lev­da otrygg­he­ten. Även Brom­ma vill ha en del av ka­kan.

Bromma Tidning - - NEWS - El­li­nor Prawitz, Sofia White

Nu har sta­den an­sökt hos po­li­sen om att få till­sät­ta mo­bi­la ord­nings­vak­ter som ska få ryc­ka ut på of­fent­li­ga plat­ser i he­la Stockholm, vil­ket Da­gens Nyheter var först att rap­por­te­ra.

An­led­ning­en till an­sö­kan är att den upp­lev­da trygg­he­ten sjun­kit i sta­den. Sam­ti­digt skri­ver ock­så sta­den att fy­ra av fem stock­hol­ma­re kän­ner sig tryg­ga, en­ligt de­ras egen trygg­hets­un­der­sök­ning för 2017.

Som bak­grund till an­sö­kan har Stock­holms stads­dels­för­valt­ning­ar fått mo­ti­ve­ra om de be­hö­ver mo­bi­la ord­nings­vak­ter el­ler in­te. Sva­ret: Al­la stads­de­lar ut­om Sö­der­malm vill ha för­stärk- ning av ord­nings­vak­ter.

Att Spånga- Tens­ta, den stads­del där bo­en­de en­ligt sta­dens trygg­hets­un­der­sök­ning är som mest oro­li­ga för att ut­sät­tas för ett brott, skri­ver att de vill ha ord­nings­vak­ter är kanske in­te så an­märk­nings­värt.

Men även Brom­ma, en stads­del med be­tyd­ligt lju­sa­re siff­ror i sam­ma trygg­hets­un­der­sök­ning, vill ha en del av ka­kan.

Ing­en plats för drog­han­del

Brom­ma stads­dels­för­valt­ning pe­kar ut Al­vik och Brom­ma­plan som sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den där det fö­re­kom­mer bå­de drog­han­del och ung­doms­gäng som ska­par otrygg­het.

– Det här kom­mer del­vis ifrån po­li­sens lä­ges­bild, så som vi har upp­fat­tat den. Det kom­mer ock­så del­vis från med­bor­gar­syn­punk­ter, sä­ger Mi­kael Boh­lin, ut­veck­lings­sek­re­te­ra­re på Brom­ma stads­dels­för­valt­ning.

Men tvärte­mot stads­de­len, pe­kar Väl­ling­by­po­li­sen, där Brom­ma in­går, in­te ut Al­viks torg som en scen för drog­han­del.

Trots det tyc­ker in­te stads­de­len att man har må­lat ut om­rå­det med för svar­ta pen­sel­drag.

– Det här hand­lar ju om att det är sä­ker­hets­av­del­ning­en i Stockholm stad som un­der­sö­ker be­ho­vet i de oli­ka stads­de­lar­na. Vi har pe­kat på en pro­blem­bild där vi kan sä­ga att det kun­de va­ra bra med ord­nings­vak­ter, sä­ger Mi­kael Boh­lin.

Vill ha åt­ta mo­bi­la vak­ter

Men nå­got jät­te­gäng ord­nings­vak­ter är det in­te tal om. To­talt rör det sig in­te om fler än fy­ra team med två ord­nings­vak­ter

Hur ska åt­ta ord­nings­vak­ter gö­ra nå­gon skill­nad på 14 stads­de­lar?

– Tan­ken är in­te att de ska ta över po­li­sens verk­sam­het, de ska va­ra ett kom­ple­ment till ex­i­ste­ran­de verk­sam­het. När det gäl­ler an­ta­let har vi ut­gått från de peng­ar vi fått och ut­i­från vad som är möj­ligt för att få igång verk­sam­he­ten så snart som möj­ligt. Vi tror att de kom­mer gö­ra skill­nad, sä­ger Jesper Ac­king­er, sta­dens sä­ker­hets­di­rek­tör.

Tan­ken är in­te att de ska ta över po­li­sens verk­sam­het, de ska va­ra ett kom­ple­ment.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

VAK­TER. Brom­ma stads­dels­för­valt­ning vill ha vak­ter i bland an­nat Al­vik och lyf­ter pro­blem med nar­ko­tika­för­sälj­ning. Den bil­den kän­ner dock in­te lo­kal­po­li­sen igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.