Be­sked: Då kan bo­stä­der­na i Ma­ri­e­häll bör­ja byg­gas

Pla­ner­na för bo­stads­pro­je­ket Ar­chi­me­des i Ma­ri­e­häll, går fram­åt. I maj vän­tas de­talj­pla­nen klub­bas. Nu pre­sen­te­ras ock­så nya bil­der på hur om­rå­det kan se ut.

Bromma Tidning - - NEWS - El­li­nor Prawitz

Pro­jek­tet, som sträc­ker sig längs med bland an­nat Karls­bo­da­vä­gen och Gårds­fog­de­vä­gen, in­ne­hål­ler 770 lä­gen­he­ter, varav 610 bo­stads­rät­ter och 160 hy­res­rät­ter.

Här blan­das nya bygg­na­der med gam­malt. Bland an­nat kom­mer det be­fint- li­ga så kal­la­de såg­tands­hu­set få en till­bygg­nad ovan­på ta­ket.

I det förs­ta för­sla­get som pre­sen­te­ra­des tyck­te dock fle­ra in­stan­ser att till­bygg­na­den, som sträck­te sig ut över såg­tands­hu­set, var li­te för vå­gad. Den fick där­med helt en­kelt to­nas ned och pre­sen­te­ras på nytt.

– Dels är den här ut­krag­ning­en bor­ta, så på­bygg­na­den hål­ler sig in­nan­för den äld­re bygg­na­den och på­bygg­nan­den har bli­vit läg­re. I och med att ut­krag­ning­en på såg­tands­byg­get för­svann så fick tor­get, som ska lig­ga fram­för hu­set, do­mi­ne­ra li­te mer, sä­ger Car­la Hed­berg på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Det finns ock­så pla­ner på att stär­ka grön­om­rå­den och pro­me­nad­stråk i om­rå­det.

Men in­nan de­talj­pla­nen kan an­tas i kom­mun­full­mäk­ti­ge ska ett ge­nom­fö­ran­de­be­slut pas­se­ra bå­de ex­plo­a­te­rings­nämn­den och stads­bygg­nads­nämn­den. I ex­plo­a­te­rings­nämn­den vän­tas ett be­slut den 19 april. Om allt rul­lar på är bygg­star­ten pla­ne­rad till 2019.

FOTO: BSK ARKITEKTER

NYTT. 770 nya lä­gen­he­ter pla­ne­ras i det nya om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.