MO­BIL­FÖR­BUD? NJAE …

Bromma Tidning - - NEWS -

STOCKHOLMSVALET. Mo­bil­fria sko­lor har bli­vit stor­po­li­tik då bå­de S och L fö­re­slår ett na­tio­nellt för­bud. På Nor­ra Äng­by sko­la i Brom­ma läm­nas bar­nens te­le­fo­ner på ”da­gis” he­la da­gen..

Nej. Al­vik är ing­et till­håll för öp­pen drog­han­del, så som gått att lä­sa i fle­ra oli­ka me­di­er un­der den gång­na vec­kan.

DN är först att rap­por­te­ra om Stock­holms stads an­sö­kan om till­stånd för mo­bi­la ord­nings­vak­ter på sta­dens ga­tor och torg. Ett sätt att öka den upp­lev­da trygg­he­ten. I sam­ma ar­ti­kel fram­går de oli­ka stads­de­lar­nas kom­men­ta­rer om vil­ka om­rå­den som upp­levs som otryg­ga. När vi på re­dak­tio­nen lä­ser Brom­ma stads­dels­för­valt­nings kom­men­tar är det de­lar av bil­den vi in­te kän­ner igen: drog­han­del på Al­viks torg? Stäm­mer det verk­li­gen?

Jag ring­er stads­dels­för­valt­ning­en och frå­gar var de här upp­gif­ter­na kom­mer ifrån. Sva­ret: po­li­sen.

Jag kon­tak­tar po­li­sen. Som sva­rar att de in­te pe­kar ut Al­vik som en scen för drog­han­del.

Jag väl­jer att tro att det har skett ett miss­för­stånd nå­gon­stans. Men när po­li­sen de­men­te­rar drogsce­nen så har det re­dan sla­gits fast i folks med­ve­tan­de. Al­vik är otryggt. Där köps det dro­ger. Och ny­he­ten re­pro­du­ce­ras i and­ra me­di­er.

Jag väl­jer att tro att det har skett ett miss­för­stånd nå­gon­stans.

Även om Brom­ma är att an­se som en re­la­tivt trygg stads­del i Stockholm så ska man själv­klart ha all re­spekt för att män­ni­skor än­då kan kän­na sig otryg­ga. Även Brom­ma har för­stås si­na pro­blem. Men un­der ett valår, när trygg­hets­frå­gan är minst sagt glöd­het, är det vik­tigt att vi in­te må­lar upp vå­ra om­rå­den i tjoc­ka­re svar­ta pen­sel­drag än vad som fak­tiskt är nöd­vän­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.