Fle­ra tu­rer med tvär­ba­nan ställs in

Hör upp al­la tvär­ba­ne­och Noc­ke­by­pend­la­re! Un­der ett an­tal kväl­lar i april är det er­sätt­nings­buss som gäl­ler.

Bromma Tidning - - NEWS - El­li­nor Prawitz

Ni re­se­nä­rer som ska ta er hem kvälls­tid med an­ting­en tvär­ba­nan el­ler Tol­van i april gör bäst i att hål­la tung­an rätt i mun. Un­der­hålls­ar­be­ten på spå­ren gör att tu­rer­na ställs in un­der någ­ra kväl­lar.

He­la tvär­ba­nans linje mel­lan Sol­na och Sick­la kom­mer va­ra av­stängd mel­lan den 22 och 26 april. Sista spår­vag­nen går från Sick­la kloc­kan 20.16 och från Sol­na sta­tion kloc­kan 20.28. Sträc­kor­na er­sätts av bus­sar.

Tips till re­se­nä­rer som re­ser till el­ler från Al­vik är att en­dast ett få­tal av­gång­ar med er­sätt­nings­bus­sen ut­går från Al­viks sta­tion. För ma­jo­ri­te­ten av av­gång­ar­na får re­se­nä­rer istäl­let ta sig upp till Al­viks­plan vid Drott­ning­holms­vä­gen.

– Det be­ror på att er­sätt­nings­bus­sar­na in­te får kö­ra in på Al­viks torg, ef­tersom det in­te är tillå­tet att kö­ra led­buss ( drag­spels­bus­sar reds anm.) där, sä­ger Han­na Wil­kin­son på SL: s press­tjänst och fort­sät­ter:

– Så re­se­nä­rer mås­te räk­na med li­te ex­tra tid för att ta sig dit, det är någ­ra hund­ra me­ter mel­lan Al­viks torg och Al­viks­plan, sä­ger Han­na Wil­kin­son på SL: s press­tjänst.

För re­se­nä­rer på Tol­van är det kväl­lar­na mel­lan den 15 och 19 april som det gäl­ler att hål­la koll på. Då kom­mer sista tu­ren med Tol­van att av­gå runt 20.30 från bå­de Noc­ke­by och Al­vik. Er­sätt­nings­bus­sar kom­mer att gå en­ligt Tol­vans tid­ta­bell.

FOTO: MA­JA BRAND

ER­SÄTT­NINGS­BUSS. Un­der någ­ra kväl­lar i april är det dags för den här go­ding­en att gö­ra en­tré igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.