VÅRT BROM­MA: Ef­ter­läng­tat?

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA - För in­skic­kat ej be­ställt ma­te­ri­al an­sva­ras ic­ke. Ext­ra­er­bju­dan­den och lik­nan­de gäl­ler un­der ut­giv­nings­vec­kan om ej an­nat anges i an­non­sen. Tid­ning­ens an­svar för fel i an­nons är be­grän­sat till högst an­nons­kost­na­den. Allt ma­te­ri­al i tid­ning­en lag­ras di­gi­ta

– Spånga cent­rum är li­te småchar­migt, järn­af­fä­ren är fan­tas­tisk och pen­deln är bra – när den går! ■■ Det tog ett par år. Men till slut så har de bo­en­de i An­ne­dal fått sin vil­ja ige­nom, nu­mer pry­der fart­hin­der vägen in till ”An­ne­dals au­to­bahn”, Pip­pi Långstrumps ga­ta, och gör ga­tan säk­ra­re för fot­gäng­a­re.

SÄ­KERT.

Ro­land Zet­ter­berg, 62, vo­lon­tär Kattstal­let, Näls­ta: – Näls­ta kal­las sen gam­malt för ”för­or­tens drott­ning”. Jag har bott där i 35 år och det blir verk­li­gen en oas på som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.