MP: Tillåt cy­kel på tvä­ris och tol­van

Bromma Tidning - - BROMMA -

Miljöpartiet i Stock­holms läns lands­ting vill att det ska bli tillå­tet att ta med sig cy­kel i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Nu fö­re­slår de ett 3-6 må­na­der långt pi­lot­pro­jekt, med start i som­mar, där re­se­nä­rer ska få ploc­ka med sig cy­keln på tvär­ba­nan, Tol­van och Stock­holms öv­ri­ga lo­kal­ba­nor när det in­te rå­der rus­nings­tra­fik.

– Det finns så många för­de­lar med det här och vi vet att många skul­le vil­ja det. Bra för häl­sa, mil­jö och för att fler ska få var­da­gen att gå ihop ut­an bil, sä­ger To­mas Eriks­son, grupple­da­re för Miljöpartiet i lands­ting­et, i ett press­med­de­lan­de.

För­sla­get är nu in­läm­nat till tra­fik­nämn­den i lands­ting­et.

ARAYA FOTO: KAROLINE MONTERO

CYKELPENDLA. MP vill att re­se­nä­rer ska få ta med sig cy­keln på Tol­van och tvär­ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.