Fort­satt mörkt i Ju­dar­sko­gen

Bromma Tidning - - BROMMA -

I ja­nu­a­ri fick Brom­ma stads­dels­nämnd ett för­slag från en Brom­ma­bo om el­ljus­spår i Ju­dar­sko­gen. På så sätt skul­le fri­lufts­om­rå­det, som ock­så är ett na­tur­re­ser­vat, kun­na ut­nytt­jas även un­der kvälls­tid.

Men nu har för­valt­ning­en sagt sitt om för­sla­get – nå­gon be­lys­ning re­kom­men­de­ras in­te. Re­dan 2014 gjor­des en ut­red­ning om lam­por i Ju­dar­sko­gen och man kom då fram till att be­lys­ning skul­le gå emot na­tur­re­ser­va­tets syf­te. Bland an­nat ef­tersom nattak­ti­va djur skul­le på­ver­kas kraf­tigt.

Och även om be­lys­ning är här­ligt för de som vill ta sig en tur i sko­gen kvälls­tid, kon­sta­te­rar stads­de­len ock­så att ”möj­lig­he­ten att upp­le­va mör­ka om­rå­den, som är en brist­va­ra i stor­stä­der, istäl­let mins­kar”.

VISS­TE DU ATT… Du nu kan se hur tra­fi­ken fly­ter på Drott­ning­holms­vä­gen? I sta­dens nya tra­fikapp tra­fi­ken.nu kan du pre­nu­me­re­ra på in­for­ma­tion om di­na fa­vo­rit­sträc­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.