MOBILFRITT.

Bromma Tidning - - BROMMA -

Det he­ter in­te för­bud. Nej, rek­torn för­kla­rar att det är en po­li­cy. Oav­sett vad du vill kal­la det, så är re­sul­ta­tet av Nor­ra Äng­by sko­las nya reg­ler det­sam­ma: på mor­go­nen läm­nar ele­ver­na in te­le­fo­ner­na till lä­ra­rens mo­bil­da­gis. Där lig­ger de tills det är dags att gå hem.

Vis­sa klas­ser har haft da­gis länge. Men se­dan ny­år är reg­ler­na tyd­li­ga och gäl­ler al­la 830 ele­ver. Och så vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att det ska se ut på riks­ni­vå.

I ett ovän­tat ut­spel gäl­lan­de ord­ning och re­da, gjor­de S nyss en u- sväng och ha­ka­de på Li­be­ra­ler­nas krav på ett na­tio­nellt för­bud. S och L vill in­te att In­stagram el­ler and­ra so­ci­a­la me­di­er ska sno upp­märk­sam­het.

Kerstin Jans­son, Nor­ra Äng­by sko­las rek­tor, un­der­stry­ker dock att på hen­nes sko­la hand­lar det in­te om ord­ning, ut­an om trygg­het.

Po­li­cyn är ett re­sul­tat av fle­ra års dis­kus­sio­ner kring att bar­nen är räd­da för att bli fo­to­gra­fe­ra­de och fil­ma­de. Främst när de by­ter om och du­schar i sam­band med id­rot­ten. Det är ing­en en­skild in­ci­dent som ut­löst, ut­an ba­ra att led­ning­en upp­levt att ele­ver­na är otryg­ga.

– Ing­en ska be­hö­va va­ra rädd för att bli fo­to­gra­fe­rad på skol­tid, sä­ger rek­tor Jans­son.

Att ele­ver i allt stör­re ut- sträck­ning skip­par att du­scha ef­ter gym­pan på grund av den räds­lan, bac­kas upp av Nor­ra Äng­by- lä­ra­ren Ove Nor­berg och kri­mi­no­lo­gen Ma­ria Dufva, ex­pert när det gäl­ler sä­ker­hets­tänk kring unga på nä­tet. Även om Nor­berg, gam­mal ga­mer och in­te alls mo­bil­mot­stån­da­re, ock­så lyf­ter ord­ning­en:

– Jag tyc­ker po­li­cyn är bra. Ju mind­re fri­tid som tas med in i klass­rum­met, ju mind­re strul. An­nars får vi lä­ra­re läg­ga tid på att lö­sa kon­flik­ter kring lajks och kom­men­ta­rer, sä­ger Ove Nor­berg.

Och re­spon­sen har en­ligt sko­lan ba­ra va­rit po­si­tiv, in­te minst från för­äld­rar, men ock­så från ele­ver.

Nå­ja, det sista kanske in­te stäm­mer helt:

– Jag ha­tar den nya re­geln, ut­bris­ter sjät­teklas­sa­ren Le­ah Mac Gu­i­ness.

Ele­ver pra­tar nät­va­nor

Hon, Em­ma Wall­mark och Ca­ro­li­ne Reh­me har just lyss­nat när Ma­ria Dufva pra­tat om nät­va­nor.

Även om myc­ket hand­lat om pe­do­fi­ler så har det ock­så hand­lat om kränk­ning­ar

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN FOTO: CHRISTOF­FER RÖST­LUND JONS­SON

NI FOTAR IN­TE NÅ­GON SOM IN­TE VILL?” Kri­mi­no­lo­gen Ma­ria Dufva snac­kar so­ci­a­la me­di­er-vett med sex­or­na på Nor­ra Äng­by. Mo­bil­för­bud är svårt: ”På sätt och vis är det såklart en kol­lek­tiv be­straff­ning”. OÖNSKADE FO­TON. Rek­tor Kerstin Jans­son tyc­ker att det...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.