Noc­ke­by­hov kan få en ny för­sko­la

Bromma Tidning - - BROMMA -

Brom­ma är i stort be­hov av nya för­sko­lor när stads­de­len väx­er. Där­för fö­reslås nu för­sko­lan Regn­drop­pen på Åkes­hovs­vä­gen bli stör­re. Den nu­va­ran­de för­sko­lan står på ett till­fäl­ligt bygg­lov. Där­för vill Sisab, som för­val­tar skol­fas­tig­he­ter åt sta­den, ri­va för­sko­lan och istäl­let byg­ga en per­ma­nent för­sko­la. Den nya sko­lan fö­reslås få fy­ra till sju av­del­ning­ar, till skill­nad från da­gens tre.

Men för att få byg­ga en per­ma­nent för­sko­la på plat­sen krävs först en de­talj­pla­neänd­ring. Och i och med att en de­talj­pla­ne­pro­cess tar ett tag be­dö­mer man att bygg­start kan ske först 2020 och att den nya för­sko­lan kan in­tas av små för­sko­le­barn år 2021.

FOTO: KA­RIN NILS­SON

FÖR­SLAG. För­sko­lan Snö­drop­pen kan bli stör­re. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.