I sko­lan blir val­frå­ga

Bromma Tidning - - BROMMA -

Ja. Al­la ele­ver har rätt till ut­bild­ning och då be­hövs stu­di­e­ro i klass­rum­men. Må­let är att al­la ele­ver ska kun­na ar­be­ta i lugn och ro. Sko­lan ska ha den all­ra bäs­ta ar­bets­mil­jön och så är det in­te idag. Vad gäl­ler ras­ter bör man kun­na in­fö­ra mo­bil­fri­het om det be­hövs för att till ex­em­pel mot­ver­ka tra­kas­se­ri­er som sker på so­ci­a­la me­di­er. Nej. Ele­ver ska in­te ha mo­bi­ler i klass­rum­men, det tar bort kon­cent­ra­tio­nen från un­der­vis­ning­en och stän­dig upp­kopp­ling bi­drar till barns och ung­do­mars psy­kis­ka ohäl­sa. Det­ta är dock ing­et för po­li­ti­ker att lag­stif­ta om. Rek­to­rer och lä­ra­re har re­dan full möj­lig­het att ut­ar­be­ta reg­ler för hur och när mo­bi­ler får an­vän­das. Ja. Un­der lek­tion ska mo­bi­ler in­te an­vän­das om lä­ra­ren in­te be­dö­mer att de be­hövs. Idag är lä­get om­vänt; mo­bi­ler är tillåt­na om in­te lä­ra­re sä­ger mot­sat­sen. Det­ta vill vi änd­ra på. Men ock­så för att lä­ra­re ska få stör­re man­dat att be­dri­va un­der­vis­ning och ele­ver ska kun­na ta till sig kun­skap i lugn mil­jö.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

VILL HA KOLL. Le­ah Mac Gu­i­ness, Ca­ro­li­ne Reh­me och Em­ma Wall­mark går i sex­an. De­ras för­äld­rar tyc­ker att mo­bil­för­bud är bra och bru­kar be­rät­ta att när de var små var de all­tid ute i na­tu­ren. Tri­on tje­jer kö­per in­te de skrö­nor­na och tyc­ker gott att man...

Nej. Men om det be­hövs tyd­li­ga­re reg­ler för att stär­ka lä­rar­nas roll så kan det va­ra bra med lo­ka­la reg­ler. Trygg­het i sko­lan sta­vas plikt­sko­la. I Sve­ri­ge finns ele­ver som är far­li­ga. Många är skyl­di­ga till grova brott men är in­te straff­myn­di­ga. En...

Nej. Det är upp till var­je sko­la att av­gö­ra om de vill in­fö­ra det. Vi vill sat­sa på elev­häl­san i form av fler skö­ters­kor, ku­ra­to­rer, psy­ko­lo­ger och spe­ci­allä­ra­re. Det är vik­tigt att sko­lan har re­sur­ser att ar­be­ta ak­tivt med psy­kisk ohäl­sa. Ele­ver som...

Nej. Det är in­te en frå­ga för na­tio­nell lag­stift­ning. Vi har för­tro­en­de för att rek­to­rer­na i sam­råd med per­so­nal, ele­ver och för­äld­rar. Vi vill se sats­ning­ar på fler lä­ra­re och bätt­re elev­häl­sa, mer re­sur­ser till sex- och sam­lev­nads­un­der­vis­ning, och...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.