Mörk fram­tid för Gu­la vil­lan

Bromma Tidning - - BROMMA -

Vi har ti­di­ga­re rap­por­te­rat om kafé­et Gu­la vil­lan som kom­mer be­hö­va flyt­tas el­ler ri­vas för att ge plats åt de nya bo­stä­der­na.

I den nya de­talj­pla­nen finns en plats ut­pe­kad dit vil­lan kan flyt­tas. Men en­ligt ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret är plat­sen in­te op­ti­mal – och en flytt be­döms kos­ta mel­lan sju och tio mil­jo­ner kro­nor. ”Pro­jekt­bud­ge­ten och för­slag till ge­nom­fö­ran­de­be­slut för­ut­sät­ter att bygg­na­den rivs”, skri­ver ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.