Gall­ring i par­ker för ökad trygg­het

Bromma Tidning - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Brom­ma stads­dels­för­valt­ning ar­be­tar med må­let att Brom­ma ska va­ra en le­van­de och trygg stads­del att bo och vis­tas i. Al­la verk­sam­he­ter ar­be­tar med må­let på oli­ka sätt, tyd­li­gast blir kanske åt­gär­der­na i vå­ra park och grön­om­rå­den. Ut­i­från syn­punk­ter från in­vå­nar­na har stads­dels­för­valt­ning­en nu un­der vå­ren gjort gall­ringsåt­gär­der i par­ker och vid stråk för att ska­pa ökad trygg­het, bland an­nat runt Lill­sjön, längs Bäll­sta­å­ga­tan i Ma­ri­e­häll och vid Al­viks öst­ra T-ba­ne - bat med att för­bätt­ra be­lys­ning­en runt Lill­sjön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.