Kol­lek­tiv­tra­fik, el­cyklar och el­bi­lar när vi väl­jer trans­por­ter

Bromma Tidning - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Brom­ma stads­dels­för­valt­ning ar­be­tar med att mins­ka vår kli­mat­på­ver­kan ge­nom att mins­ka mäng­den fos­si­la bräns­len, dels ge­nom att by­ta ut ben­sin­bi­lar mot el­bi­lar men även ge­nom att of­ta­re ta al­ter­na­ti­va trans­port­me­del så som cy­kel

– He­la vårt sam­häl­le är be­ro­en­de av trans­por­ter och de val­möj­lig­he­ter och den fri­het de ger oss. Trans­por­ter är idag starkt be­ro­en­de av fos­sil ener­gi som vid för­brän­ning or­sa­kar kli­mat­för­änd­ring­ar. Kraf­ti­ga åt­gär­der krävs för en över­gång till för­ny­el­se­ba­ra driv­me­del, mins­kat ener­gi­be­hov och ett trans­portsnålt sam­häl­le, sä­ger Ja­na Ler­vik, mil­jö­sam­ord­na­re i Brom­ma. Hem­tjäns­ten an­vän­der el­cyklar

– Till ex­em­pel kan de som cyklar in­om hem­tjäns­ten cyk­la upp till två mil per dag, ge­nom det­ta mins­kar för­valt­ning­en sitt kol­di­ox­id­ut­släpp med 440 kg per år och cy­kel. Vi an­vän­der främst el­cyklar i för­valt­ning­en då Brom­ma bit­vis är väl­digt ku­pe­rat. Det gör det lät­ta­re för per­so­na­len att väl­ja cy­kel istäl­let för bil även vid li­te läng­re tu­rer, fort­sät­ter Ja­na.

Ut­ö­ver de mins­ka­de ut­släp­pen av kol­di­ox­id ger el­cyk­lar­na även en mins­kad kost­nad för par­ke­ring och ser­vice samt att det främ­jar häl­san hos de an­ställ­da.

– Pas­sa på och se över din cy­kel nu in­för som­mar­sä­song­en och tes­ta att cyk­la istäl­let - ler var­för in­te till job­bet? Of­ta tar det läng­re tid att kö­ra och hit­ta par­ke­ring än vad det tar att cyk­la till plat­ser in­om Stockholm, tip­sar Ja­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.