Elev­kri­tik mot haj­pad säljsko­la

På Arnd­ts Sa­les Aca­de­my i Al­vik ska ung­do­mar ut­bil­das till säl­ja­re ge­nom hälf­ten te­o­re­tisk ut­bild­ning, hälf­ten prak­tisk. Men nu be­rät­tar fle­ra ung­do­mar att de tyc­ker att de bli­vit ut­nytt­ja­de som gra­tis ar­bets­kraft, rap­por­te­rar tid­ning­en Sälj!.

Bromma Tidning - - BROMMA TIDNING - El­li­nor Prawitz 073-600 69 31 el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

Arnd­ts Sa­les Aca­de­my lig­ger i Al­vik och är en sä­ljut­bild­ning som rik­tar sig till ung­do­mar mel­lan 19 och 25 år. Ut­bild­ning­en har inga ter­mins­kost­na­der, istäl­let fi­nan­sie­ras den ge­nom att ung­do­mar­na ring­er sälj­sam­tal åt rik­ti­ga kun­der un­der hal­va da­gen och får te­o­re­tisk ut­bild­ning and­ra hal­van.

”Har väl­digt kul”

För­ra hös­ten upp­märk­sam­ma­de vi på StockholmDirekt sä­ljut­bild­ning­en. Då möt­te vi pep­pa­de ung­do­mar.

– Det är hårt jobb var­je dag och det pas­sar in­te för al­la. Men vi har väl­digt kul till­sam­mans, sa en av ele­ver­na då.

Men nu har tid­ning­en Sälj! pra­tat med fle­ra ung­do- mar på kur­sen som be­rät­tar att de sna­ra­re bli­vit ut­nytt­ja­de som gra­tis ar­bets­kraft. I och med att må­na­der­na gick blev ti­den ung­do­mar­na skul­le läg­ga på sälj­sam­tal allt läng­re, upp till åt­ta till 10 tim­mar om da­gen, och ut­bild­nings­de­len krymp­te kraf­tig, till att ba­ra om­fat­ta nå­gon en­sta­ka fö­re­läs­ning i vec­kan, me­nar de.

– Egent­li­gen hand­la­de det ba­ra om att vi skul­le tjä­na peng­ar åt dem. Jag var fi­ne med att få ut­bild­ning på halv­tid och öva på det jag lärt mig ge­nom att ringa. Men när det se­dan BA­RA hand­la­de om att ringa kän­de jag att jag li­ka gär­na kun­de sit­ta på ett call­cen­ter hem­ma i Umeå och i al­la fall få lön för in­sat­sen, sä­ger ele­ven Olof till tid­ning­en Sälj!.

Fack­för­bun­det Säl­jar­nas ser så all­var­ligt på kri­ti­ken att de nu väl­jer att prö­va frå­gan rätts­ligt, ef­tersom de an­ser att det stri­der mot an­ställ­nings­skyd­dets grun­der, rap­por­te­rar tid­ning­en Sälj!.

Hål­ler in­te med

Via en re­pre­sen­tant för sälja­ka­de­min häl­sar Mi­kael Arndt, som är aka­de­mins front­fi­gur, att han an­ser att stu­den­ter­nas be­rät­tel­se in­te stäm­mer. Han vill in­te sva­ra på fler frå­gor från StockholmDirekt, men sä­ger till tid­ning­en Sälj!:

– Vi dri­ver en kost­nads­fri ut­bild­ning där man även får trä­na prak­tisk för­sälj­ning fy­ra tim­mar per dag och se­dan har man lunch en tim­me och res­te­ran­de fem tim­mar är te­o­re­tis­ka.

Även den re­pre­sen­tant som vi pra­tar med, sä­ger att hen själv va­rit stu­dent på ut­bild­ning­en och att ele­ver­nas be­rät­tel­ser in­te stäm­mer.

FOTO: MOSTPHOTOS

SKO­LA. På Arnd­ts Sa­les Aca­de­my ska ung­do­mar ut­bil­das till säl­ja­re ge­nom hälf­ten te­o­re­tisk ut­bild­ning, hälf­ten prak­tisk. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.