Se konst och klub­ba i Kul­tur­nat­ten

Fö­re­drag, klubb, dans el­ler konst. Lör­dag den 21 april är det dags för Kul­tur­natt Stockholm då ett hund­ra­tal plat­ser i stan hål­ler öp­pet till mid­natt, och allt är gra­tis. Vi tip­sar om fem konst­när­li­ga ned­slag i nat­ten.

Bromma Tidning - - STOCKHOLMSHELG -

Ung konst och bar­häng Plats:

Bon­ni­ers konst­hall, Tors­ga­tan 19, Va­sas­tan.

Ma­ria Bon­ni­er Dah­lins stif­tel­se de­lar var­je år ut sti­pen­di­er för att främ­ja unga svens­ka konst­nä­rer. Se ut- ställ­ning­en med 2017 års sti­pen­di­a­ter Ol­le Norås och Lap-See Lam. Här styrs ock­så bar­häng he­la kväl­len.

Lär dig om gra­fiskt tryck Plats:

Gra­fis­ka säll­ska­pet, Horns­ga­tan 6, Sö­der­malm.

Gra­fis­ka Säll­ska­pet är en för­e­ning av konst­nä­rer som job­bar med gra­fis­ka tryck. Här kan du tes­ta att tryc­ka ett eget gra­fiskt blad, lyss­na på mu­sik och kol­la in lo­ka­len.

Se på och ar­be­ta med le­ra

Hert­ha Hill­fon c/ o Skepp­s­hol­men, Svensk­sunds­vä­gen 21.

Se vå­rens ut­ställ­ning med verk av Ju­lia Bon­des­son i trä och Hert­ha Hill­fons ke­ra­mik. Pro­va att ar­be­ta med le­ra i ska­par­verk­sta­den med konst­pe­da­go­ger som vi­sar hur.

Gui­de till t-ba­ne­kons­ten Plats:

Kungs­träd­går­den, bil­jett­hal­len vid Ar­se­nals­ga­tan/ Kungs­träd­går­den.

SL vi­sar Kungs­träd­går­dens tun­nel­ba­nesta­tion. Var­je vis­ning tar cir­ka 30 mi­nu­ter. Kungs­träd­går­den, med ge- stalt­ning av Ul­rik Samu­el­son, är en av tun­nel­ba­nans mest om­tyck­ta sta­tio­ner. Gui­da­de vis­ning­ar var­je hel­tim­me mel­lan kl 18.00–22.00.

Qu­e­er och ta­tu­e­ring­ar Plats:

StaDe­mo­nia Tat­too, Celsi­us­ga­tan 2, Kungsholmen.

Sti­na Bar­bros­dot­ter vi­sar upp norm­kri­tis­ka fun­de­ring­ar, djur, fö­re­bil­der och sys­ter­skap på tav­lor, prints, kru­kor och kop­par. Kän­ner du dig mo­dig kan du ock­så pas­sa på att få be­stå­en­de konst på hu­den.

FOTO: BEATA CERVIN

T-BANEKONST. Gå på kons­tvis­ning i tun­nel­ba­nan el­ler se sti­pen­di­a­ten Lap-See Lams verk som vi­sas på Bon­ni­ers konst­hall un­der kul­tur­nat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.