Nu kan du kä­ka fy­ra­rät­ters i en tåg­vagn på Cen­tra­len

Cen­tra­len ska få en ny foodcourt – som sjö­sätts med en till­fäl­lig po­pup­sats­ning på te­mat ”fy­ra rät­ter på fy­ra mi­nu­ter”. Un­der någ­ra da­gar kom­mer du kun­na äta i en 20-talsin­spi­re­rad tåg­ku­pé.

Bromma Tidning - - STOCKHOLMSHELG - Ro­bin Hög­berg

De fy­ra re­stau­rang­er­na, som kom­mer fin­nas per­ma­nent vid ut­gång­en till Ar­lan­da Ex­press på Cen­tral­sta­tio­nen, är Ur­ban De­li, Wig­go Wraps, Icha Icha och Ve­te- Kat­ten. Den nya foodcour­ten kom­mer där­med bli en mix av bland an­nat fru­kost, lunch, sal­la­der, wraps, asi­a­tiskt och bak­verk.

– Vi för­sö­ker he­la ti­den kom­plet­te­ra cen­tra­len med bra ut­bud. Det­ta är en bland­ning av snabb, god och li­te an­norlun­da mat, sä­ger Jo­an­na Hellström, Seiz Cre­a­ti­ve.

Hon har va­rit med och ta­git fram kon­cep­tet för den nya po­pup-re­stau­rang­en som in­vi­ger foodcourt-sats­ning­en. De fy­ra rät­ter­na re­pre­sen­te­rar de fy­ra oli­ka re­stau­rang­er­na, och rät­ter­na ska kom­plet­te­ra varand­ra. Själ­va po­pup-re­stau­rang­en, som allt­så be­står av en gam­mal­dags tåg­vagn, ska ska­pa en fil­misk känsla.

– Att kli­va in i tåg­vag­nen är som att va­ra med i Mor­det på Ori­en­t­ex­pres­sen el­ler i en Wes An­der­son- film, sä­ger Jo­an­na Hellström.

Tåg­vag­nen ska även fånga den at­mo­sfär som fanns i cen­tra­lens vänt­hall ti­di­ga­re, in­nan den då­va­ran­de ban­går­den bygg­des bort på 20-ta­let.

Den 20- talsin­spi­re­ra­de tåg­vag­nen öpp­na­de för all­män­he­ten den 12 april och går att be­sö­ka fram till ons­dag den 18 april. Kon­cep­tet för po­pup-re­stau­rang­en är ”fy­ra rät­ter på fy­ra mi­nu­ter”.

FOTO: JO­HANN BER­NÖ­VALL

MATIGT. Icha Icha, med asi­a­tis­ka sma­ker, är en av de fy­ra nya re­stau­rang­er som öpp­nar på cen­tra­len näs­ta tors­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.