P-av­gif­ter­na är nöd­vän­di­ga

Bromma Tidning - - TYCK OM! - För­änd­ring är fram­tid

Läs­te i för­ra veckans tid­ning på in­sän­dar­si­dan att Jan Ti­ger­ström, mo­de­rat och vice ord­fö­ran­de i Brom­ma stads­dels­nämnd, ar­gu­men­te­rar mot par­ke­rings­av­gif­ter i bland an­nat ”lug­na vil­la­om­rå­den” i Brom­ma. Det för­svå­rar en­ligt ho­nom ”var­dags­puss­let” och ver­kar ha en­bart in­koms­ter till sta­den som syf­te, me­nar han på.

Jag skul­le vil­ja häv­da det mot­sat­ta. Om al­la vil­laä­ga­re ha­de si­na bi­lar på si­na eg­na tom­ter skul­le det un­der­lät­ta var­dags­puss­let för gå­en­de, cy­klis­ter, ga­tustä­da­re, snörö­ja­re, brev­bä­ra­re osv. Kanske skul­le bus­sar och spår­vag­nar få plats istäl­let. Dess­utom skul­le det un- der­lät­ta för al­la som för­sö­ker åka kol­lek­tivt om bi­lis­ter­na in­te kor­ka­de igen al­la vägar så att al­la bus­sar för­se­nas he­la ti­den. Ställ bi­len och åk kol­lek­tivt!

Det finns ing­et som un­der­lät­tas av fler bi­lar och mer bi­lis­ter, sna­ra­re tvärtom. Ökad pri­vat­bi­lism och mer förmåner till det­ta är en 1960-tals åt­gärd som in­te läng­re är håll­bart, knappt ens möj­ligt i en stad med allt fler in­vå­na­re.

Pri­vat­bi­lism be­hö­ver in­te mer ut­rym­me. Där­e­mot be­hö­ver män­ni­skor ut­rym­me. Bostäder, bra luft, trev­li­ga ljud från na­tu­ren, blom­mor, träd och par­ker, fun­ge­ran­de kol­lek­tiv­tra­fik och häl­so­sam­ma stads­mil­jö­er.

Det är rätt att ta be­talt för par­ke­ring öve­rallt och i sto­ra stä­der där mar­ken är åtrå­värd och ut­rym­met ringa, bör det va­ra dyrt! Det är en lyx som är få för­un­nat och ing­et som skatte­me­del ska be­kos­ta.

Det är verk­li­gen på ti­den att bi­lis­men får bör­ja bä­ra al­la si­na eg­na kost­na­der. Var­för ska sta­dens mark ens upp­lå­tas till bo­en­de­par­ke­ring för vil­laä­ga­re? Kör in bi­len på tom­ten och in­se att allt i värl­den in­te hand­lar om ett pri­vat var­dags­pus­sel. Bygg en stad för män­ni­skor, in­te för fos­si­la for­don.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan. SKIPPA BI­LEN. Välj bus­sen istäl­let, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.