KD: Fi sak­nar kon­kre­ta för­slag för för­loss­nings­vår­den

Bromma Tidning - - TYCK OM! - El­la Boh­lin (KD), barn- och äldre­lands­tings­råd med an­svar för för­loss­nings­vår­den i Stockholm

Re­plik på in­sän­da­ren ”Fi: För­loss­nings­vår­den är ohåll­bar”, nr 14: Jag mö­ter var­je vec­ka sjuk­vårds­per­so­nal och ny­bliv­na för­äld­rar för att lyss­na in de­ras åsik­ter om för­loss­nings­vår­den. Det är för att ta re­da på hur de verk­li­ga be­ho­ven ser ut. För­loss­nings­vår­den i Stockholm hål­ler hög kva­li­tet och per­so­na­len gör en fan­tastik in­sats men jag blun­dar in­te in­för de sto­ra ut­ma­ning­ar vi står in­för. Vad som där­e­mot är tyd­ligt är att Ka­rin Plo­en (Fi) sak­nar kon­kre­ta för­slag på hur des­sa ut­ma­ning­ar ska mö­tas.

Un­der­be­man­ning­en är tuff för per­so­na­len som får dra ett än­nu stör­re lass. Det rå­der brist på spe­ci­a­list­ut­bil­da­de sjuk­skö­ters­kor, det är ett pro­blem som Stockholm de­lar med res­ten av lan­det.

Dessvär­re är det re­ge­ring­en och in­te lands­ting­en som styr över an­ta­let ut­bild­nings­plat­ser. Vad al­li­an­sen i Stock­holms läns lands­ting gör är att vi hö­jer er­sätt­ning­en till för­loss­nings­kli­ni­ker­na med 10 pro­cent. Vi sat­sar även på tyd­li­ga kar­riär­vä­gar med god lö­ne­ut­veck­ling för per­so­na­len, för att fler ska se en fram­tid i att ar­be­ta in­om sjuk­vår­den. Med and­ra ord saknas in­te po­li­tis­ka be­slut om att öka re­sur­ser­na till för­loss­nings­vår­den.

Vi byg­ger ut för­loss­nings­vår­den med fler plat­ser för att mö­ta be­folk­nings­ök­ning­en, bland an­nat med en helt ny för­loss­nings­en­het på S: t Gö­rans sjuk­hus. I Sö­der­täl­je har vi en helt ny­re­no­ve­rad för­loss­nings­en­het. Ar­be­tet slu­tar in­te där ut­an vi dri­ver fle­ra fram­gångs­ri­ka pro­jekt bland an­nat för att mins­ka för­loss­nings­ska­dor­na och för att kvin­nor som in­te ta­lar svens­ka ska få ex­tra stöd av en dou­la.

Näs­ta man­dat­pe­ri­od vill vi Krist­de­mo­kra­ter i lands­ting­et sat­sa på att:

Stär­ka sam­ver­kan mel­lan möd­ra­vård och för­loss­ning ge­nom att barn­mors­kan föl­jer med kvin­nan från möd­ra­vår­den över till för­loss­ning­en. Hö­ja er­sätt­ning­en till möd­ra­vår­den. Att barn­mors­kor som hand­le­der barn­mors­kestu­den­ter får en hand­le­dar­peng

Stär­ka ef­ter­vår­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.