Brom­ma­duo fix­ar gra­tis kon­ser­ter un­der hös­ten

Gra­tis kon­ser­ter, med en bland­ning av klas­sisk mu­sik och mo­der­na in­flu­en­ser. Det bju­der Scen­väst­ra på vid Brom­ma­plan. 15 ok­to­ber är det sä­songs­pre­miär.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Li­sa Halldén li­sa.hall­den@di­rekt­press.se

Klas­sisk konst­mu­sik – så kal­lar Scen­väst­ra sin kon­sert­se­rie. Kon­ser­ter­na är fram­förallt klas­sisk kam­mar­mu­sik men pro­gram­met är of­ta väl­digt blan­dat.

– Ti­di­ga­re har vi till ex­em­pel haft fla­men­co­dan­sa­re och tur­kisk folk­mu­sik. Vi vill ha så många oli­ka konst­for­mer som möj­ligt, sä­ger Da­vid Sund­berg, en av grun­dar­na.

Han bor i Abra­hams­berg och till­sam­mans med Olofslunds­bon Ro­meo Kau­feldt har han dra­git igång kon­sert­se­ri­er­na för att loc­ka unga Väs­te­rorts­bor till mu­si­ken.

– Kon­ser­ter­na är gra­tis. Det är li­te av po­äng­en, det ska va­ra gra­tis för al­la, sä­ger Da­vid Sund­berg.

Han och Ro­meo Kau­feldt går på Mu­sik­hög­sko­lan och många av de som spe­lar på kon­ser­ter­na kom­mer ock­så där­i­från.

– Men det är in­te ba­ra pro­fes­sio­nel­la mu­si­ker som spe­lar ut­an ibland har vi ock­så haft med skolung­do­mar. Vi rik­tar oss till barn och unga runt om i Väs­te­rort, sä­ger Da­vid Sund­berg.

Sä­song­ens förs­ta kon­sert sker den 15 ok­to­ber kloc­kan 19 i Wal­dor­flä­rar­hög­sko­lans lo­ka­ler vid Brom­ma­plan. Se­dan blir det två kon­ser­ter till in­nan jul, och så yt­ter­li­ga­re tre kon­ser­ter un­der vå­ren.

– Det är all­tid på mån­da­gar kloc­kan 19. Och vi bju­der även på fi­ka i pa­u­sen.

Un­der pre­miär­kon­ser­ten kom­mer kom­po­si­tö­ren Clau­de De­bus­sy hyl­las, för att mar­ke­ra att det är 100 år se­dan han dog.

– Han är en fö­re­gång­a­re till många mo­der­na mu­siksti­lar idag, så som pop­mu­si­ken. De­bus­sys mu­sik kom­mer gå som en röd tråd ge­nom pro­gram­met, sä­ger Da­vid Sund­berg.

UNGT. Scen­väst­ra be­står av Brom­ma­mu­si­ker­na Ro­meo Kau­feldt och Da­vid Sund­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.