Cen­ter i Blac­kan bju­der in till mark­nad

Bromma Tidning - - BROMMA -

Höst­mark­na­den på Väs­te­rorts ak­ti­vi­tets­cen­ter vid Ljung­löf­s­ka slot­tet går av sta­peln 13 ok­to­ber kloc­kan 12 till 16.

Då säljs bland an­nat skörd från cent­rets träd­gård, men ock­så hant­verk som till­ver­kats i de­ras verk­sam­het, som tex­ti­ler och in­bund­na an­teck­nings­böc­ker. Det kom­mer även fin­nas ett kafé med fi­ka­bröd och lunch­pa­jer från verk­sam­he­tens ba­ge­ri till för­sälj­ning.

Väs­te­rorts ak­ti­vi­tets­cen­ter ord­nar ak­ti­vi­te­ter för runt 200 per­so­ner som har kon­takt med psy­ki­a­trin. Mark­na­den och kafé­et kom­mer in­te ta emot kort­be­tal­ning ut­an det är ba­ra kon­tan­ter och swish som gäl­ler.

FO­TO: MIKAEL AN­DERS­SON

MARK­NAD. Väs­te­rorts ak­ti­vi­tets­cen­ter lig­ger in­till Ljung­löf­s­ka slot­tet i Blac­ke­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.