MP och Al­li­an­sen: Stop­pa stor­byg­gen på vil­la­tom­ter

Bromma Tidning - - BROMMA - Li­sa Halldén

Ett be­slut i stads­bygg­nads­nämn­den för­ra vec­kan gör det möj­ligt att vis­sa fram­ti­da be­slut om riv­ning­ar och ex­plo­a­te­ring kom­mer att tas av po­li­ti­ker istäl­let för tjäns­te­män. Det­ta för att lät­ta­re kun­na stop­pa så kal­la­de spon­tan­för­tät­ning­ar i vil­la­om­rå­den, allt­så när vil­lor köps upp, rivs och det istäl­let byggs fler­bo­stads­hus på tom­ten.

– Det som dis­ku­te­ra­des på nämnd­mö­tet var ett riv­nings­lov som getts på ett hus i Ma­ri­e­häll som är nå­gon­stans mel­lan 80 och 100 år gam­malt. Det var ing­et fel på hu­set alls och det som skul­le byg­gas på tom­ten var ett hus med 18 små lä­gen­he­ter som klämts in i de­talj­pla­nen, sä­ger Björn Ljung (L).

Änd­rad de­talj­plan

Det hand­lar allt­så om att de­le­ga­tions­ord­ning­en så att be­slut kring riv­ning och bygg­lov i des­sa om­rå­den ska kun­na kom­ma till po­li­ti­ker­na nämn­den, istäl­let för att klub­bas av tjäns­te­män. Pi­lot­om­rå­den för den nya ord­ning­en blir Ma­ri­e­häll och Sol­hem i Spånga.

Bak­grun­den till be­slu­tet var ett för­slag av Ce­ci­lia Ober­mül­ler (MP).

– Jag tyc­ker det är bätt­re att nämn­den och po­li­ti­ken får ta de be­slu­ten. Jag tyc­ker in­te nämn­den ska duc­ka i de frå­gor­na, sä­ger hon.

Öve­rens­kom­mel­se

Li­be­ra­ler­na an­slöt sig till för­sla­get och när frå­gan se­dan be­hand­la­des i nämn­den var res­ten av Al­li­an­sen ock­så över­ens med MP.

Brom­ma Tid­ning har ti­di­ga­re be­rät­tat om pla­ner­na för hu­set i Ma­ri­e­häll, som fick MP och L att läm­na in skri­vel­sen. Hu­set på Sval­vä­gen ha­de fått ett god­känt riv­nings­lov – och fö­re­ta­get som köpt upp tom­ten vil­le byg­ga fler­bo­stads­hus. Den bygg­lov­san­sö­kan fick dock nej av läns­sty­rel­sen.

Det är in­te hel­ler förs­ta gång­en MP och Al­li­an­sen är över­ens i bygg­frå­gor i Brom­ma. För två år se­dan stop­pa­des till ex­em­pel pla­ner på hy­res­rät­ter på Väs­ter­led i Ålsten.

Men sam­sy­nen ska man in­te dra för sto­ra väx­lar på me­nar bå­de L och MP.

– Men vi har ge­men­sam syn i stads­bygg­nads­frå­gor och det har vi haft i många vik­ti­ga sym­bol­frå­gor i stads­bygg­nads­po­li­ti­ken, sä­ger Ljung.

– Det är oli­ka från frå­ga till frå­ga. Just i frå­gor kring för­tät­ning av vil­la­om­rå­den är vi ibland eni­ga. Men vad gäl­ler till ex­em­pel att han­te­ra grön­om­rå­den var­samt så står vi en­sam­ma och får of­tast in­te stöd av nå­gon, sä­ger Ober­mül­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.