Platt fall för rök­fria sko­lor i Stock­holm

Rök­för­bud – än­då står ele­ver och vux­na och blos­sar på fler­ta­let av Stock­holms gym­na­sie­sko­lors skol­går­dar.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Elin Jonsson

Trots in­sat­ser från läns­sty­rel­sen vi­sar en rap­port från mil­jö­för­valt­ning­ens häl­so­skydds­av­del­ning i Stock­holms stad att det finns spår av rök­ning på sju av tio gym­na­sie­sko­lor i Stock­holm (68 pro­cent). För­u­tom att ele­ver och vux­na rök­te no­te­ra­des även att fim­par och tom­ma ci­ga­rett­pa­ket låg ut­sprid­da på och in­till skol­går­dar­na.

Re­ge­ring­ens vi­sion om det rök­fria Sve­ri­ge 2025 fal­ler där­med platt. I dags­lä­get har kom­mu­ner­na en­dast ett till­syns­an­svar och Ag­ne­ta Al­der­stig, från an­ti rök-or­ga­ni­sa­tio­nen VI­SIR, tyc­ker in­te att kom­mu­ner­nas in­sat­ser räc­ker till. Rök­för­buds­skyl­tar på skol­går­dar­na ska­par in­te nå­gon stör­re skill­nad, an­ser hon.

– Att ar­be­ta mot rök­ning är lågt pri­o­ri­te­rat av po­li­ti­ker. Mil­jö­för­valt­ning­ar mås- te ihär­digt ar­be­ta med frå­gan. Det finns lagstöd för att vi­tes­för­läg­ga sko­lor som in­te lyc­kas upp­nå rök­fri­het på sko­lor, sä­ger Ag­ne­ta Al­der­stig som är för­bunds­ord­fö­ran­de för VI­SIR.

Så för att få bukt med pro­ble­met me­nar Ag­ne­ta Al­der­stig att det be­hövs fler vux­na i ung­do­mar­nas när­het, en bätt­re pla­ne­rad skol­gård med utrym­me för ak­ti­vi­te­ter och mer in­for­ma­tion om de ne­ga­ti­va bi­verk­ning­ar rök­ning har. In­te ba­ra de hälso­mäs­si­ga ska­dor­na ut­an även ur ett mil­jö­per­spek­tiv.

Dagens ung­do­mar är mil­jö­med­vet­na så att tryc­ka på att to­bak var­ken är krav­märkt, rätt­vi­se­märkt el­ler eko­lo­giskt od­lad, bör en­ligt Ag­ne­ta Al­der­stig få ele­ver­na att tän­ka till och då rö­ka mind­re.

Su­san Ot­to­sen, press­kon­takt på ut­bild­nings­för­valt­ning­en, med­de­lar att det in­te finns nå­gon sam­lad bild på hur ar­be­tet för en rök­fri sko­la ska be­dri­vas. Ut­an att det är upp till sko­lor­na att själ­va be­stäm­ma hur de ska ar­be­ta för att mot­ver­ka rök­ning

FO­TO: JANNIE FLODMAN

RÖK­FRITT. Rök­ning på­går – på sju av tio skol­går­dar i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.