Ut­ma­ning­ar vän­tar nya konstaplar i Västerort

Lo­kal­po­lis­om­rå­det Väl­ling­by har stått ut­an kom­mun­po­li­ser se­dan i som­ras. Men nu är det klart vil­ka som tar över rol­ler­na. UTMANINGARNA: DROGHANDEL FLYGPLATSEN RESURSBRIST

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Evelina Hertz evelina.hertz@di­rekt­press.se

Det blir Samu­el Sjöö, Mat­ti Rön­nqvist och Eli­se Ber­lin som tar över som kom­mun­po­li­ser för Häs­sel­by-Väl­ling­by, Bromma och Ekerö, som in­går i lo­kal­po­lis­om­rå­de Väl­ling­by.

De står in­för fle­ra ut­ma­ning­ar. Drog­han­deln är fort­fa­ran­de det störs­ta pro­ble­met i om­rå­det, främst runt Väl­ling­by cent­rum och tor­get i Häs­sel­by gård. Även Brom­ma­plan och Blac­ke­berg är drab­bat.

– Det är främst lo­ka­la för­må­gor som lig­ger bakom den. Många som säl­jer är väl­digt unga, 13-14 år, vil­ket är ett pro­blem även i and­ra lo­kal po­lis­om­rå­den, sä­ger Samu­el Sjöö.

En or­sak till att lang­ning­en har kru­pit ner i åld­rar­na kan va­ra att dro­ger har nor­ma­li­se­rats bland unga, tror kom­mun­po­li­ser­na. Att säl­ja knark har helt en­kelt bli­vit ett sätt att tjä­na ex­tra peng­ar.

– Många unga sä­ger själ­va att det är lät­ta­re att få tag på nar­ko­ti­ka än al­ko­hol. Här är sam­ver­kan med and­ra ak­tö­rer så vik­tigt, för vi kla­rar det in­te själ­va, sä­ger Eli­se Ber­lin.

Det in­ne­bär främst ett sam­ar­be­te med sko­lor, so­ci­al­tjäns­ten och att få med för­äld­rar på tå­get. Där­för är al­la tre kom­mun­po­li­ser­na po­si­ti­va till att fort­sät­ta det sam­ver­kans­ar­be­te som re­dan är på­bör­jat i de oli­ka stads­de­lar­na.

Yt­ter­li­ga­re en prio är Bromma flyg­plats. Grän­sen skö­ter kon­trol­len av vad el­ler vil­ka som förs in i Stock­holm och Sve­ri­ge den vägen. Dä­re­mot sak­nas kon­ti­nu­er­lig po­lisnär­va­ro där ef­tersom det helt en­kelt in­te har fun­nits re­sur­ser till det.

– Vi har en di­a­log med Många unga sä­ger själ­va att det är lät­ta­re att få tag på nar­ko­ti­ka än al­ko­hol. grän­sen om hur vi kan lö­sa det. Swe­da­via vill ha po­lis­per­so­nal på plats så vi tit­tar på hur vi kan mö­ta det, sä­ger Mat­ti Rön­nqvist.

Att Väl­ling­by­po­li­sen länge har käm­pat med resursbrist är ing­en ny­het. Men nu ska det fyl­las på med fler po­li­ser, me­nar kom­mun­po­li­ser­na. Nå­got som för­vis­so har sagts för­ut de se­nas­te åren.

Finns det nå­got kon­kret som pe­kar på en för­bätt­ring?

– Ja, det har gjorts en ge­nom­gång av de oli­ka lo­kal­po­lis­om­rå­de­na som vi­sar att Väl­ling­by är ett av dem som är sämst be­man­nat. Där­för kom­mer vi att pri­o­ri­te­ras när kul­lar­na med nyutex­a­mi­ne­ra­de po­li­ser kom­mer de när­mas­te tre åren, sä­ger Samu­el Sjöö.

LAD­DA­DE. Nya kom­mun­po­li­ser­na Eli­se Ber­lin, Samu­el Sjöö och Mat­ti Rön­nqvist är lad­da­de att kom­ma igång och job­ba.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.