Elev tog va­pen till sko­lan

Ef­ter att en elev på­träf­fats med ett va­pen på In­ter­na­tio­nel­la eng­els­ka sko­lan i Bromma har sko­lan haft många sam­tal med ele­ver och för­äld­rar.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Li­sa Halldén

Un­der för­ra ons­da­gen lar­ma­des polisen till In­ter­na­tio­nel­la eng­els­ka sko­lan i Bromma ef­ter att en elev ha­de sett en an­nan elev med ett va­pen­lik­nan­de fö­re­mål.

Det vi­sa­de sig va­ra ett rik­tigt skjut­va­pen, men som var ”plug­gat”, allt­så in­te möj­ligt att skju­ta med.

– Idag har det ef­ter om­stän­dig­he­ter­na va­rit en bra och lugn dag. Vi har åter­gått till så nor­ma­la ru­ti­ner som möj­ligt. De fles­ta ele­ver vill kom­ma till­ba­ka till sko­lan som den ska va­ra, med ru­ti­ner och ord­ning och re­da, sä­ger rek­tor Mar­cus Se­gerstedt, da­gen ef­ter hän­del­sen.

När ele­ver­na kom till sko­lan togs de emot av per­so­nal och un­der da­gen sam­la­des al­la ele­ver års­kurs­vis i au­lan där rek­torn in­for­me­ra­de om det som hänt.

– Vi har såklart haft di­a­log med polisen, men de ser det som en iso­le­rad hän­del­se, sä­ger Mar­cus Se­gerstedt.

Si­tu­a­tio­nen var ald­rig hot­full ut­an vap­net ha­de tro­li­gen ta­gits med till sko­lan för att vi­sas upp av ele­ven, me­nar han.

Hän­del­se­för­lop­pet var ock­så re­la­tivt lugnt. Runt tio barn ha­de va­rit i när­he­ten när vap­net på­träf­fa­des, men al­la ha­de in­te sett det.

– En del blev väl­digt choc­ka­de men se­dan gick det väl­digt lugnt till, sä­ger Mar­cus Se­gerstedt.

Ele­ven är nu av­stängd un­der ti­den som ut­red­ning­en på­går. Un­der ons­da­gen skrev polisen en an­mä­lan om va­pen­brott.

– Se­dan får vi se vil­ket be­slut vi tar till­sam­mans med so­ci­al­tjäns­ten och vård­nads­ha­va­re, sä­ger Mar­cus Se­gerstedt.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

LUGNT. Rek­torn be­rät­tar att tors­da­gen, da­gen ef­ter va­pen­fyn­det, va­rit lugn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.