OS splitt­rar Stock­holms po­li­ti­ker

Po­li­ti­ker­na i Stock­holms stad är oe­ni­ga om att ar­ran­ge­ra OS i stan 2026. Men Stock­holm står väl rus­tat för ett vin­ter-OS, en­ligt In­ter­na­tio­nel­la Olym­pis­ka Kom­mit­tén. Bland an­nat vill man se en OS-by i Barkar­by.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Cla­rence Fren­ker 073 600 69 00 cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Be­ske­det i vec­kan att Stock­holm är en av tre kan­di­da­ter till vin­ter-OS 2026 splitt­rar po­li­ti­ker­na i Stock­holms stad.

Jo­ar Fors­sell, ord­fö­ran­de för Li­be­ra­la ung­doms­för­bun­det, kal­lar det ”bi­sarrt”.

– Jag tyc­ker det är mag­starkt att läg­ga peng­ar på en så­dan sak som ett OS i det lä­ge som Sve­ri­ge befinner sig i. Det luk­tar surt, sä­ger han.

Väns­ter­par­ti­ets bor­gar­råd i Stock­holm, Cla­ra Lind­blom är kri­tisk:

– Vi står fast vid vårt nej till OS i Stock­holm, vi tyc­ker det finns and­ra sa­ker att läg­ga peng­ar­na på, till ex­em­pel för­sko­lan och äldre­omsor­gen, skri­ver hon i ett mejl.

Även Mil­jö­par­ti­et i Stock­holm står fast vid sitt nej, bland an­nat för att ett OS ris­ke­rar skju­ta på bo­stads­pro­jekt.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är dock po­si­ti­va. På Twit­ter skri­ver Er­i­ka Ull­berg (S) att ett vin­ter- OS i Stock­holm skul­le va­ra ”eko­no­miskt, so­ci­alt och mil­jö­mäs­sigt håll­bart”, bland an­nat för att vis­sa are­nor och an­lägg­ning­ar re­dan finns fär­di­ga.

Och In­ter­na­tio­nel­la Olym­pis­ka Kom­mit­tén har i vec­kan pub­li­ce­rat en rap­port som går ige­nom Stock­holms möj­lig­he­ter att ar­ran­ge­ra vin­ter-OS 2026.

– Stock­holm är ex­tremt läm­pat. En­ligt rap­por­ten skul­le Stock­holm även kun­na ta de Olym­pis­ka spe­len till en helt ny ni­vå ge­nom att ha täv­ling­ar i stads­mil­jö och sta­dens cent­rum på ett nytt unikt sätt, sä­ger Lars Mar­kus­son, me­die­chef på Svens­ka olym­pis­ka kom­mit­tén.

Bland an­nat kan Barkar­by bli OS-by, en­ligt rap­por­ten.

Så här ser pla­nen ut: OS-by­ar­na

Stock­holm: Upp till 3000 bäd­dar. Ska in­hy­sas i ny­byggt bo­stads­be­stånd. Fö­re­sla­get om­rå­de är Barkar­by, som in­går ett stör­re ut­veck­lings­pro-

jekt som vän­tas så helt färdigt 2030.

Åre: 2000 bäd­dar fö­reslås i be­fint­ligt bo­stads­be­stånd el­ler som en del av nya bygg­na­tio­ner i om­rå­det.

Falun: 350 säng­ar i re­dan be­fint­li­ga ho­tell. Si­gul­da, Lett­land: 700 bäd­dar i en ny olym­pi­a­by fö­reslås.

Öpp­ningsce­re­mo­nin

Fri­ends Are­na i Sol­na fö­reslås som plats för Olym­pis­ka spe­lens öpp­ningsce­re­mo­ni i Stock­holm.

Trans­por­ter

För­bi­fart Stock­holm an­ses va­ra en av de vik­ti­gas­te punk­ter­na för att ga­ran­te­ra trans­por­ter un­der OS-spe­len. Pro­jek­tets osä­ker­het in­ne­bär dock att and­ra al­ter­na­tiv mås­te för­sö­ka iden­ti­fie­ras.

Pen­del­tå­gen och tun­nel­ba­nan an­ses va­ra ett an­nat hu­vud­sak­ligt trans­port­me­del för del­ta­ga­re till och från bo­en­den och an­lägg­ning­ar.

De öv­ri­ga två kan­di­da­ter­na är Cal­ga­ry i Ka­na­da, och Mi­la­no och Cor t i n a d’Am­pez­zo i Ita­li­en.

Stock­holm är ex­tremt läm­pat.

FOTO: : BOTKYRKA KOM­MUN

SKIDCENTER. En skiss från Botkyrka kom­mun som vi­sar hur en OS-sta­di­on i Ham­ra grus­tag skul­le kun­na se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.