Väs­ter­bron kan ri­vas och by­tas ut mot ny bro

Re­no­ve­ras el­ler ri­vas och by­tas ut. Väs­ter­bron är i ri­sigt skick och nu ska sta­den läg­ga fem mil­jo­ner på att av­gö­ra dess fram­tid.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se

Väs­ter­bron har lap­pats och la­gats 17 gång­er se­dan den bygg­des 1935. Re­dan i vå­ras flag­ga­de tra­fik­kon­to­ret för att nå­got kom­mer be­hö­va gö­ras åt bron. Men då gäll­de det främst en re­no­ve­ring och pla­nen då var att ut­re­da sa­ken 2024.

Men nu har man tänkt om.

Tra­fik­kon­to­ret kon­sta­te­rar att det bland an­nat finns spric­kor i stål­kon­struk­tio­nen och att den är av då­lig kva­li­tet så re­dan nu be­hö­ver man ut­re­da brons fram­tid. Och nu är det två al­ter­na­tiv man ska kol­la på: en re­no­ve­ring el­ler byg­ga en helt ny bro.

En­ligt ti­di­ga­re upp­gif­ter skul­le en re­no­ve­ring kos­ta cir­ka 900 mil­jo­ner, men nu me­nar tra­fik­kon­to­ret att det in­te går sä­ga hur stor kost­na­den skul­le bli för att rus­ta bron ef­tersom man in­te vet hur stor om­fatt­ning­en är. En helt ny bro be­räk­nas dä­re­mot kos­ta mel­lan 1 och 1,5 mil­jar­der.

Fem mil­jo­ner ska nu läg­gas på att ut­re­da hur sta­den ska gå vi­da­re, vil­ket tra­fik­nämn­den vän­tas be­slut om på kom­man­de sam­man­trä­de. Re­dan i slu­tet av näs­ta år ska ett be­slut om brons fram­tid tas är tan­ken.

RIVS EL­LER RUSTAS UPP. Väs­ter­bron är i ri­sigt skick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.