IN­TER­VJU

Med sitt mil­jö­med­vet­na tänk, och med ett arv från In­di­en, ska­par smyc­kes­mär­ket mum­bai­stock­holm ex­klu­si­va, so­fisti­ke­ra­de och tid­lö­sa smyc­ken som får din look att bli unik på noll­tid. Vi träf­fa­de grun­da­ren och de­sig­nern bakom mär­ket, Ce­ci­lia Ko­res, för att

Chic (Sweden) - - Innehåll - AV Ca­ro­li­ne Sand­ström FOTO @mum­bai­stock­holm, Instagram, Tictail

Med smyc­kes­mär­ket Mum­bai­stock­holm

Be­rät­ta om ditt mär­ke och bak­grun­den till det? – Jag star­ta­de mum­bai­stock­holm på ett ho­tell­rum i In­di­en för ett och ett halvt år se­dan. Då ha­de jag va­rit där i näs­tan åt­ta må­na­der och ha­de ba­ra tre vec­kor kvar. Jag kän­de att jag vil­le fö­ra tillbaka nå­got av det­ta in­spi­re­ran­de land till Sve­ri­ge. Så re­dan där bör­ja­de jag att de­sig­na en mi­ni­ma­lis­tisk ver­sion av an­kel­län­ken som den in­dis­ka kvin­nan på lands­byg­den bär runt an­keln var­je dag.

Var­för val­de du nam­net ”mum­bai­stock­holm”?

– Jag har all­tid äls­kat käns­lan som om­ger namn på de rik­tigt in­spi­re­ran­de stor­stä­der­na. ”Mum­bai”, el­ler Bom­bay som sta­den het­te ti­di­ga­re, är den coo­las­te och mest ur­ba­na sta­den i In­di­en. Det är där Bol­ly­wood­in­du­strin ver­kar, där mo­de- och konst­pro­fi­ler­na bor och där de coo­la bu­ti­ker­na lig­ger. ”Mum­bai” står för den del av mär­ket som är in­spi­re­ran­de, kul och in­no­va­tivt och för ett nytt ide­al på den väs­ter­länds­ka mo­desce­nen. He­la star­ten till mum­bai­stock­holm var idén att fö­ra den tra­di­tio­nellt in­dis­ka an­kel­län­ken ut i värl­den. Och på så vis läg­ga grun­den till ett nytt ide­al in­spi­re­rat från öst istäl­let för väst som många and­ra mo­de­mär­ken kom­mer i från. ”Stock­holm” står för den mi­ni­ma­lis­tis­ka och so­fisti­ke­ra­de de­len av va­ru­mär­ket och för vårt kva­li­té- och mil­jö­med­vet­na tänk kring pro­duk­tio­nen.

Vad ka­rak­tä­ri­se­rar just era smyc­ken?

– De är av­ska­la­de, äk­ta, per­son­li­ga, lyx­i­ga och ro­li­ga. Vi är väl­digt nog­gran­na med att ba­ra an­vän­da äd­la me­tal­ler främst på grund av mil­jöskäl – att job­ba med guld­plä­te­ring­ar är nå­got av det mest mil­jö­far­li­ga som finns – men även för att be­va­ra en hög kva­li­té åt vå­ra kun­der.

Om du skul­le väl­ja ett smyc­ke att bä­ra för res­ten av ditt liv, vad skul­le du väl­ja då?

– En guld­ked­ja runt an­keln!

Vad be­ty­der just smyc­ken för dig?

– Äk­ta guld och äk­ta ste­nar har ett skim­mer som för­änd­rar he­la din ut­strål­ning. Jag bär an­ting­en äk­ta smyc­ken el­ler inga smyc­ken alls. För mig hand­lar det om att fram­hä­va din ba­ra hud på ett vac­kert sätt och då är na­tur­ma­te­ri­al som guld, sil­ver och äd­la ste­nar det bäs­ta kne­pet.

Hur ser en per­fekt smyc­kes­bas­gar­de­rob ut?

– Att grun­da med smyc­ken som pas­sar med varand­ra. Välj en de­sig­ner som du gil­lar och in­ve­ste­ra gär­na i fle­ra smyc­ken ur sam­ma kol­lek­tion – det ser otro­ligt ge­nom­tänkt och so­fisti­ke­rat ut.

Kan du in­te be­rät­ta li­te mer om er tjänst ”re­cycling”?

– Jag kom på den förs­ta gång­en jag be­sök­te guld­smed­sa­tel­jén som vi ska­par al­la vå­ra smyc­ken i. Jag no­te­ra­de att en stor del av job­ben som kom in var om­ar­bet­ning­ar av gam­la smyc­ken. Så då tänk­te jag – var­för kan in­te vi kö­ra på sam­ma kon­cept – fast istäl­let för att re­stau­re­ra smyc­ke­na, ger vi kun­den en chans att gö­ra si­na gam­la ädel­ste­nar till nå­got nytt. På så sätt har ock­så många fler som an­nars in­te har råd att kö­pa äk­ta guld plöts­ligt råd att gö­ra det, ef­tersom pri­set blir näs­tan hälf­ten av webb­s­hops­pri­set.

Var­för är mum­bai­stock­holm så unikt?

– Utö­ver de­sig­nen så tror jag både vårt pro­duk­tions­sätt och vår re­cycling tjänst är unik. Vi gör al­la vå­ra smyc­ken från grun­den i vår atel­jé i Sve­ri­ge ­vi till och med gju­ter al­la ber­loc­ker själ­va. Vi an­vän­der dess­utom en­bart 100 % åter­vun­net guld och sil­ver plus att vi har ett stort mil­jötänk.

Grun­da­ren och de­sig­nern bakom mär­ket mum­bai­stock­holm, Ce­ci­lia Ko­res.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.