SMYCKESBAS

De bäs­ta smyc­ke­na är de du all­tid bär, de du ald­rig tar av och de som tar stor plats – trots att de egent­li­gen in­te syns sär­skilt myc­ket.

Chic (Sweden) - - Innehåll - AV Ca­ro­li­ne Sand­ström

Välan­vän­da bas­kun­ska­per

FASTGJUTEN RING

Smyc­ken som du bär dag­li­gen ska­par en per­son­lig och med­ve­ten käns­la. Så att in­ve­ste­ra i en ring som du all­tid bär och som du i prin­cip ald­rig tar av, är både be­kvämt och snyggt. Den till­för även det där lil­la ex­tra som får din stil att kän­nas unik och än­nu mer per­son­lig.

KLAS­SISKT ARMBANDSU R

Förutom en funk­tion som får dig att hål­la ti­den sä­ger kloc­kan myc­ket om dig som per­son. Vårt tips är att spa­ra ihop till en klas­sisk, tid­lös dyrgrip som hål­ler he­la li­vet ut och som ald­rig fal­ler ur ti­den. Ett tips är att le­ta på oli­ka auk­tions­si­dor för det bäs­ta pri­set. Bär du både guld och sil­ver­smyc­ken? Slå till på en som in­ne­hål­ler bå­da ma­te­ri­a­len.

STATMENT ARM­BAN­DET

Vem or­kar egent­li­gen ta av och på sitt arm­band he­la ti­den? Ett statmen­tarm­band är ing­et som mås­te ta mas­sa plats och va­ra nå­got vrä­kigt. Ut­an istäl­let tyc­ker vi att det ska va­ra de­li­kat och tunt. Lås se­dan fast det runt hand­le­den och låt det sit­ta där tills du be­stäm­mer dig för att by­ta.

DE­LI­KAT HALS­KED­JA

Ett av de vack­ras­te par­ti­er­na att fram

hä­va li­te ex­tra är de­kol­le­ta­get. Och det krävs in­te myc­ket för att för­hö­ja om­rå­det. Det en­da du egent­li­gen be­hö­ver är en tunn, äk­ta gul­d­el­ler sil­ver­ked­ja som ra­mar in det. Låt ked­jan se­dan hänga fritt el­ler ad­de­ra en stil­ren ber­lock

för ex­tra myc­ket fo­kus.

IÖ­GON­FAL­LAN­DE

DI­A­MAN­TER

Det finns få sa­ker som fång­ar vår upp­märk­sam­het som en di­a­mant gör. Men vem sä­ger att den mås­te va­ra stor och bä­ras till spe­ci­el­la till­fäl­len? Det fi­na med di­a­man­ter

är att de glim­mar oav­sett stor­lek, att de

pas­sar till allt och att det är ett per­fekt smyc­ke att ad­de­ra till din nu­va­ran­de smyc­kes­gar­de­rob.

ÖR­HÄNG­ET

Det fan­tas­tis­ka med

ör­häng­en är att de kan för­hö­ja din look på noll­tid. Är du till ex­em­pel en t-shirt­fan­tast men kän­ner att

det blir li­te väl trå­kigt ibland? Ad­de­ra då ett par iö­gon­fal­lan­de häng­en som får din enk­la t-shirt att kän­nas

som ny på ett kick.

Ring i guld­plät­te­rat stål, Ygg­dra­sil, 199 kr. Ör­häng­en, Aa­gaard, 350 kr. Kloc­ka, Car­ti­er Tank, Fran­cai­se Two To­ne Stain­less Ste­el, 60 500 kr. Arm­band, Sop­hie by Sop­hie, 690 kr. Hals­ked­ja, Guld­fynd, 849 kr. Ber­lock, Em­ma Is­re­als­son, let­ter co­in, 595 kr. Ör­häng­en, Ip­po­li­ta, 8 000 kr. Di­a­mant­ring, Ja­ne Kø­nig, 2 430 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.