SKÖNHETSFENOMEN

DEN SNAG­GA­DE FRI­SY­REN ÄR TRENDFLUGAN SOM SKA­PAR HÅR­RE­SAN­DE RU­BRI­KER OCH SOM FÅTT ME­DEL­MÅT­TI­GA MO­DEL­LER ATT BLI IT­GIRLS ÖVER EN NATT.

Chic (Sweden) - - Innehåll - AV Filip­pa Berg FOTO All Over Press, An­to­ni Ruiz Aragó

Kar­riärs­klip­pet

Coco Cha­nel lär ha sagt att kvin­nan som väl­jer att klip­pa av sig hå­ret är re­do att för­änd­ra sitt liv. Och det var pre­cis det hon gjor­de. Men hon för­änd­ra­de in­te ba­ra sitt eg­na liv ut­an många and­ras.

1920 – sam­ma år­tal som hon bör­ja­de de­sig­na den re­vo­lu­tio­ne­ra­de lång­byx­an för kvin­nor – klipp­te hon av sig sitt sa­gosvall till en kort­klippt bob­fri­syr. Klip­pet led­de till att då­ti­dens Hol­ly­wood­stjär­nor, med Cla­ra Bow och Lou­i­se Brooks i spet­sen, in­te var se­na med att ha­ka på den nya tren­den som i följd led­de till att tu­sen­tals kvin­nor väl­den över gjor­de det­sam­ma. I New York rap­por­te­ra­des det att runt 2000 kvin­nor om da­gen ska ha ”bob­bat” sig när hårsti­len var som störst. Den nya fri­gjor­da fri­sy­ren ha­de näm­li­gen den ma­gis­ka för­må­gan att för­vand­la ett all­dag­ligt frun­tim­mer till en för­fö­risk flap­per på noll­tid och tog där­för fart likt en stör­re la­vin.

Men loo­ken blev ock­så snabbt mainstream vil­ket gjor­de att 30­ta­let var år­ta­let man lät bob­ben växa ut igen. Det var in­te för­rän på 60­ta­let som de kor­ta­re läng­der­na gjor­de come­back med Twig­gy och Ma­ry Qu­ant som trend­sät­tan­de am­bas­sa­dö­rer. För det var fak­tiskt ef­ter ett be­sök hos kän­dis­fri­sö­ren ”Le­o­nard” som Les­ley Horn­by trans­for­me­ra­des till Twig­gy och kom att bli då­ti­dens störs­ta mo­dell.

Det finns många ex­em­pel på när skå­de­spe­lers­kor och mo­del­ler har ta­git till sax­en som sen lett till ett fram­gångs­rikt kar­riär­klipp. Nat­halie Port­man snag­ga­de sig i fil­men ”V för Van­det­ta” som fick sto­ra ru­bri­ker, An­ne Hat­ha­way klipp­te hå­ret kort­kort för ”Les Mi­se­ra­bles” och hyl­la­des och Em­ma Wat­son val­de att ta till sax­en vil­ket gjor­de hen­ne till en själv­klar sti­li­kon över en natt.

En som på se­nas­te ti­den ge­nom­gått en lik­nan­de hår­re­san­de re­sa är mo­del­len Ruth Bell. Hon blev er­bju­den att med­ver­ka i för­ra årets höst­re­klam­kam­panj för Alexander McQu­een men på ett vill­kor – hon var tvung­en att snag­ga si­na råg­blon­da läng­der. Klip­pet tog hen­ne från me­del­måt­tig mo­dell till vår­sä­song­ens nya stjär­na med vis­ning­ar för Ver­sa­ce, Guc­ci och Isa­bel Ma­rant samt en kam­panj för Saint Lau­rent i sin port­fo­lio.

Ruth Bells kar­riärs­klipp har även lett till en spin­off ef­fekt i mo­de­värl­den, där en mi­ni­ar­mé med mo­del­ler i snag­ga­de skal­lar ut­märk­te sig un­der vår­vis­ning­ar­na och ­“the buzz cut” – som hårsti­len ock­så kal­las, har ut­setts till vårens it­fri­syr.

JE­AN SE­BERG, 1957

NAT­HALIE PORT­MAN, 2005 TWIG­GY OCH CRUMB, 1967 RUTH BELL, ALEXANDER MCQU­EEN F/W 15 CAMPAIGNE

AC­NE S/S 16

VICTORIA BECK­HAM S/S 16

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.