SNAB­BA CASH

Ja­nu­a­ri – kanske dep­pi­gas­te må­na­den på året och den med minst cash­flow. Här är tip­sen som ger dig peng­ar på noll­tid.

Chic (Sweden) - - Innehåll -

Så fix­ar du peng­ar fort

HAMST­RA IN­TE… SÄLJ! Har du ock­så en över­full gar­de­rob men ing­et att ha på dig? Då är det dags att ren­sa och säl­ja av plag­gen du in­te an­vän­der. Bör­ja där och job­ba dig se­dan runt res­ten av di­na pry­lar hem­ma. Du kom­mer ga­ran­te­rat hit­ta en guld­gru­va du snabbt kan tjä­na in stå­lar på ge­nom saj­ter som Tra­de­ra och Bloc­ket. Är du mer av en sam­la­re och har svårt att gö­ra dig av med sa­ker? Ta hjälp av en kom­pis som age­rar do­ma­re och som får ve­to över sa­ker du har haft i gar­de­ro­ben för länge. TJÄ­NA PENG­AR PÅ AN­NAT! Ut­hyr­nings­tjäns­ter för pri­vat­hem som Airb­nb är ett per­fekt va­pen att ta till om kas­sa­skå­pet ekar tomt hem­ma. Har du en in­bo­kad se­mes­ter el­ler we­ek­en­dre­sa framför dig? Ut­nytt­ja ti­den du är bor­ta och tjä­na en slant på att läg­ga ut ly­an här. Pri­set per natt och hur länge du vill hy­ra ut din bo­stad be­stäm­mer du själv. FIM­PA ONÖ­DI­GA UT­GIF­TER! Får du till ex­em­pel en fak­tu­ra hem som kos­tar mel­lan 30 och 50 kro­nor ex­tra var­je må­nad istäl­let för att ha allt på au­to­gi­ro? Har du ett mobilabonnemang du har haft fo­re­ver som du ald­rig har pru­tat på ti­di­ga­re? El­ler har du kanske ett gym­kort du än­då in­te an­vän­der? Det är lätt att sa­ker ba­ra tic­kar på av sig själ­va. Men tänk vad myc­ket peng­ar du kan spa­ra ge­nom att se över di­na ut­gif­ter. Just nu över­sväm­mas in­ter­net av oli­ka si­dor som er­bju­der gra­tis per­son­li­ga trä­na­re. Så var­för in­te av­slu­ta gym­kor­tet och för­flyt­ta trä­ning­en hem istäl­let? Det går fort och smi­digt att änd­ra en fak­tu­ra till au­to­gi­ro – så gör det nu! Te­le­fo­no­pe­ra­tö­rer upp­da­te­rar stän­digt si­na abon­ne­mang och har du va­rit kund hos fö­re­ta­get länge har du al­la chan­ser till ett bra för­hand­lings­lä­ge att få en bil­li­ga­re må­nads­kost­nad.

BYT SA­KER MED VARAND­RA! Trå­nar du ef­ter att kö­pa nå­got nytt? Of­tast är det in­te kö­pet som trig­gar en­dor­fi­ner­na ut­an käns­lan över att äga nå­got nytt – oav­sett om det är ”gam­malt” el­ler an­vänt ti­di­ga­re. Nå­gon an­nans skräp är of­ta en an­nans skatt. Så var­för in­te bo­ka in en kväll där ditt kom­pis­gäng ses för att by­ta sa­ker med varand­ra – helt gra­tis?

HYR DI­NA KLÄ­DER OCH VAR MIL­JÖ­VÄN­LIG SAM­TI­DIGT! Ska du på fest och vet in­te vad du ska ha på dig? Skip­pa sista mi­nu­ten­kö­pet och var en stra­teg istäl­let för en slö­sa­re. Lå­ne­a­po­te­ket och Sa­bi­na and Fri­ends är ba­ra två av många hem­si­dor som er­bju­der dig att lå­na allt från fest­li­ga blå­sor till skor och ac­ces­so­a­rer för ett pris per plagg, en må­nads­kost­nad el­ler dygn­s­er­sätt­ning. Det är smi­digt och fram­förallt bil­ligt om du jäm­för med vad spon­tan­kö­pet för­mod­li­gen skul­le ha kostat din plån­bok.

HAND­LA SMART! Tit­tar du in­te på pri­set när du hand­lar? Gör om och gör rätt. Det skil­jer fak­tiskt fle­ra kro­nor be­ro­en­de på vil­ket mär­ket du väl­jer av va­ran i mat­bu­ti­ker­na. Så var noggrann och jäm­för. Om du än­då ska hand­la en apel­sin­juice – var­för in­te ta den för 8 kro­nor istäl­let för 32 kro­nor?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.