MO­DE­FE­NO­MEN

NU BE­HÖ­VER DU IN­TE LÄNG­RE GIS­SA DIG TILL VIL­KET MÄR­KE PÅ KLÄ­DER­NA SOM DIN OM­GIV­NING BÄR. I VÅR ÄR DET STÖRST SOM GÅR FÖRST SOM GÄL­LER OCH JU TYD­LI­GA­RE LO­GO­TYP DESTO BÄTT­RE.

Chic (Sweden) - - Innehåll - AV Ca­ro­li­ne Sand­ström FOTO

I’m with the brand

Vå­ren 2014 val­de Alexander Wang att an­vän­da sitt namn som möns­ter när han ska­pa­de sin SS14 kol­lek­tion. Det­ta led­de till en suc­cé och i ett slag gick han från skinn, spets och rock till lo­go­fi­e­rad sport. När Marc Jacobs vi­sa­de sin sista kol­lek­tion för Lou­is Vuit­ton val­de han att må­la och klä si­na mo­del­ler i svart färg med det an­ri­ka mo­de­hu­sets namn på krop­pen – ett este­tiskt val som även nu­va­ran­de chefs­de­sig­nern Nicholas Gesqu­i­e­re ta­git ef­ter. Ny på job­bet se­dan ett år tillbaka, Ales­sandro Miche­le, de­bu­te­ra­de i hös­tas med sin FW15 kol­lek­tion för Guc­ci och även han fram­häv­de mär­kets lo­ga på så­väl bäl­ten, skor som väs­kor. Här såg man även tyd­ligt att in­flu­en­ser häm­tats från ti­den då Tom Ford pånytt­föd­de Guc­ci, näm­li­gen året då lo­go­ty­per­na var som störst - 1995.

Tren­der går i cyk­ler pre­cis som års­ti­der­na va­ri­e­rar. Vi ser nya som gam­la in­flu­en­ser där mo­det just nu ta­git ef­ter 90-ta­lets trend­manér. För vem har egent­li­gen glömt hur svens­ka J.Lin­de­berg, grun­dat 1995, fak­tiskt blev sto­ra? Vart och vartan­nat kid gick då runt med de­ras luv­trö­jor och oblygt stolt­se­ra­de med ”J.L”-lo­gan i en skri­kig färg mitt över brös­tet. Ett bra mark­nads­fö­rings­sätt som ska­pa­de en tyd­lig ge­nom­slags­kraft. And­ra mär­ken som ock­så val­de att säl­ja sig på sam­ma sätt vid den­na tid var ame­ri­kans­ka Tom­my Hil­fi­ger, Cal­vin Kle­in och Ralph Lau­ren.

90-ta­let var år­tion­det där log­gan gär­na fick va­ra stor och sy­nas och där man gär­na vi­sa­de vil­ket mär­ke man bar. Men att sät­ta sitt namn på skor, klä­der, väs­kor och and­ra ac­ces­so­a­rer är såklart ingen­ting nytt. I grund och bot­ten hand­lar det om ett sätt att po­si­tio­ne­ra sig och ett sätt att väc­ka dis­kus­sion. Syns du, finns du. För of­tast vi­sas lo­gan upp på nytt då nytt blod tar över rod­ret av ett eta­ble­rat mo­de­hus el­ler när man be­hö­ver väc­ka liv i va­ru­mär­ket.

Unga J.W An­der­son - grun­da­ren av sitt eg­na mär­ke vid sam­ma namn och cre­a­ti­ve director se­dan 2013 för spans­ka Lo­ewe - har valt att hyl­la Lo­ewes namn med att i sin SS16 kol­lek­tion ska­pa plagg med lo­go­ty­per som möns­ter från topp till tå. Sam­ma gäl­ler Ales­sandro Miche­le bakom Guc­ci som även han fort­sät­ter att sät­ta mär­kets namn på klä­der och ac­ces­so­a­rer följt av Ver­sa­ce, Lan­vin, Nicholas Gesquiè­re för Lou­is Vuit­ton och Mo­schi­no. Det går helt en­kelt in­te att för­ne­ka att lo­go­ty­per­nas sä­song är i vår och att de trend­säk­ra tryc­ken tar plats hos de störs­ta mo­de­hu­sen. Och där det av­ska­la­de mo­det med en­het­li­ga fär­ger och obrac­ki­ga mär­ken som re­ge­rat se­dan 00-ta­let, nu får läm­na plats åt sto­ra lo­gor som in­te läng­re vis­kar ut­an skri­ker ut vil­ket mär­ke du bär.

All Over Press, An­to­ni Ruiz Aragó

N I V N A L

INO SCH MO

GUC­CI

GUC­CI G U C I

GUC­CI

INO SCH MO E W O L LA NV

IN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.