Nytt år, ny de­sign

VI VILL VE­TA VAD NI TYC­KER OM NYA CHIC! MAI­LA ERA TAN­KAR TILL OSS PÅ: CHIC@FRI­DA­FOR­LAG.SE

Chic (Sweden) - - Ledare -

Änt­li­gen... och varmt VÄL­KOM­NA! In­te ba­ra till en ny ut­gå­va av CHIC för år 2016 ut­an även till mitt all­ra förs­ta num­mer som chefre­dak­tör. Vi har gi­vit tid­ning­en en to­tal­re­no­ve­ring med en helt ny de­sign och en del­vis ny re­dak­tion; vår stjär­na till mo­de­re­dak­tör Csilla Vincefi Nee, som för öv­rigt hu­se­rat på CHIC se­dan tid­ning­en grun­da­des, är såklart kvar.

Med and­ra ord hål­ler du just nu i din hand nå­got helt nytt och om­gjort – en pro­dukt som vi al­la job­bat sten­hårt för att ut­veck­la. Vi har ri­vit, gjort om, byggt ut, ta­git bort, lagt till, gjort om igen, skru­vat hö­ger, skru­vat väns­ter...! Pro­ces­sen har in­te va­rit helt en­kel. Och pre­cis som all­tid när man gö­ra om nå­got tar ut­veck­lings­för­lop­pet tid. Vi har fle­ra för­änd­ring­ar kvar men det vik­ti­gas­te av allt är att vi får hö­ra era åsik­ter in­nan vi fort­sät­ter. Vad gil­lar ni? Vad sak­nar ni? Vad vill ni ha mer av? Hur känns den nya de­sig­nen? Vi vill ve­ta rub­bet. Era rös­ter är vik­ti­ga för oss så skic­ka gär­na in era åsik­ter till vår mail – chic@fri­da­for­lag.se – och ge oss er feed­back. Vi lä­ser allt!

I skri­van­de stund sit­ter jag i en stu­ga, framför en spra­kan­de bra­sa i Ver­bi­er där jag till­bring­at mitt ny­år. Jag älskar den här byn ef­tersom den bju­der på allt och har där­för fix­at fram en gui­de till er med mi­na smult­ron­stäl­len (si­dor­na 136–138). I det­ta num­mer av CHIC träf­far vi även coo­la och in­spi­re­ran­de skå­de­spe­lers­kan Malin Bus­ka (si­dor­na 124–125) och tar re­dan på hen­nes skön­hetsru­ti­ner. Vi gui­dar dig ge­nom 14-trendsi­dor (si­dor­na 45–59) fyll­da av vårens mo­de så du en­kelt ska få sten­koll på vad som gäl­ler den här sä­song­en! Sam­ti­digt ger vår ta­lang­ful­la skön­hets­re­dak­tör Filip­pa Berg dig en 8-si­dor lång gui­de på hur de nya beau­tytren­der­na ser ut (si­dor­na 114–121). Med det sagt vill jag häl­sa er väl­kom­na till ett nytt num­mer fyllt av in­spi­ra­tion, nya idéer, ro­li­ga re­por­tage och mas­sa här­li­ga köp­tips. Enjoy!

CA­RO­LI­NE SAND­STRÖM CHEFRE­DAK­TÖR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.