MI­CHAE­LA MÖ­TER

Han­nah Wi­dell och Amanda Schul­man

Chic (Sweden) - - Krönika -

HAR DU NÅ­GON­SIN BLI­VIT SÅ­RAD? Han­nah: Många gång­er. Det var väl det en­da man blev mel­lan 20-30 år. Och man så­ra­de and­ra. Det var som att man in­te viss­te bätt­re. Men det finns ju själv­klart oli­ka gra­der i hel­ve­tet. Jag har dä­re­mot all­tid va­rit snabb på att åter­häm­ta mig. Amanda: Ja, det är klart att jag har bli­vit så­rad. Det har nog al­la. Men jag är som tur är in­te så rädd för att var­ken grå­ta el­ler va­ra led­sen. VAR KAN MAN LE­TA EF­TER SIN NYA PART­NER OM MAN IN­TE ÄR SÅ SU­GEN PÅ ATT GÅ UT PÅ KRO­GEN? Amanda: På nä­tet! Det är som en guld­gru­va. Jag tyc­ker al­la bor­de bör­ja Tind­ra. Det är så ro­ligt att gå loss där. Mitt tips är även att vå­ga rag­ga på so­ci­a­la me­di­er som till ex­em­pel Fa­ce­book. Skriv ett per­son­ligt med­de­lan­de till nå­gon du gil­lar och se vad som hän­der. För­hopp­nings­vis le­der det till en dejt som gör att du in­te ens be­hövt gå ut ge­nom dör­ren för att fixa den. Han­nah: Bör­ja po­ka och bör­ja li­kea mer! Du har ju al­la kon­tak­ty­tor i värl­den on­li­ne för en dejt och en po­ten­ti­ell kär­lek i din smartp­ho­ne idag. Jag läs­te dess­utom i en undersökning för någ­ra år se­dan om att de fles­ta re­dan har num­ret till sin nya kär­lek i sin mo­bil. HUR KOM­MER MAN BÄST ÖVER NÅ­GON MAN BRYR SIG OM? Han­nah: Att in­te grot­ta ner sig för myc­ket i sor­gen. Det är klart att man får bli led­sen men jag tror ock­så det är vik­tigt för en själv att sät­ta en de­ad­li­ne på sor­gen. Fram tills dess får man grå­ta, skri­ka, häm­nas, sör­ja el­ler vad det nu är man be­hö­ver gö­ra. Men sen är det ba­ra att blic­ka fram­åt! Amanda: Jag har all­tid trott på kär­le­ken och älskar att va­ra kär. Så jag tror sten­hårt på att tän­ka på det istäl­let för att vält­ra sig i det gam­la och sen blic­ka fram­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.