Skrub­ba dig ren

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Att in­ve­ste­ra i en an­sikts­ren­gö­rings­bors­te är ett smart drag om du vill maxa ef­fek­ten av ef­ter­föl­jan­de beau­ty­pro­duk­ter. Den hjäl­per dig näm­li­gen att för­be­re­da hu­den så att den kan ta upp max­i­malt med ak­ti­va in­gre­di­en­ser från ex­em­pel­vis ditt se­rum el­ler di­na oli­ka krä­mer. Fo­reo Lu­na är dess­utom mil­da­re mot hu­den jäm­fört med and­ra an­sikts­ren­gö­rings­bors­tar och kan där­för an­vän­das var­je dag. De små si­li­konknop­par­nas pul­se­ran­de rö­rel­ser ren­gör hu­den på dju­pet sam­ti­digt som blod­cir­ku­la­tio­nen boostas – vil­ket ger ett ”in­stant glow” och ett re­sul­tat av en le­na­re och re­na­re hy. An­sikts­ren­gö­rings­bors­te, Fo­reo Lu­na For Sen­si­ti­ve/ Nor­mal Skin, 1 498 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.