DU FÅR IN­TE MIS­SA

Chic (Sweden) - - Resa -

Cha­let d’Adri­en Rou­te des Creux 91, 1936 Ver­bi­er, Schweiz Ett be­sök på Cha­let d’Adri­ens ter­rass. Det här stäl­let får man helt en­kelt in­te mis­sa. Och spe­ci­ellt in­te de­ras grym­ma brunch med en ma­gisk ef­ter­rätts­buffé på sön­da­gar. De har även bäs­ta ser­vicen i byn och bju­der på en ma­gisk ut­sikt som får en att vil­ja stan­na länge och nju­ta. Mountain Air Rue de Médran 77, 1936, Schweiz Be­hö­ver du ett nytt skid-kit är det här bu­ti­ken för dig. Bu­ti­ken bär ett väl­sor­te­rat och max­at sor­ti­ment där se­nas­te skid­glas­ö­go­nen trängs med de he­tas­te skid­stäl­len och pry­lar­na du in­te ens viss­te att du be­höv­de. Farm Club Rou­te de Ver­bi­er Sta­tion 55, 1936 Ver­bi­er, Schweiz Ver­bi­er är in­te ba­ra känt för sin ski­dåk­ning – ut­an även för sitt natt­liv. Och är du su­gen på att ska­ka rum­pan till allt från gam­la klas­sis­ka 80-tals däng­or till de se­nas­te hit-lå­tar­na är det hit du ska sty­ra ko­sing­en. Här spe­las näm­li­gen di­na fa­vo­rit­hits av en ener­gisk dj sam­ti­digt som en ba­sist ac­kom­pan­je­rar mu­si­ken till ny­an­ser­na av oli­ka la­ser­ljus. Les Chot­tes 1997 Nen­daz, Schweiz En per­fekt dags­ut­flykt är att ta sig över bergs­pas­set till re­stau­rang­en Les Chot­tes. Med en ma­gisk ut­sikt och en ute­ser­ve­ring pla­ce­rad i ett vind­stil­la lä­ge kan du gott un­na dig en lång lunch. Mitt tips är att be­stäl­la in de­ras krä­mi­ga to­matsop­pa med till­hö­ran­de os­tar och go­da kor­var. Och om du har tur bju­der ky­pa­ren på en hot shot in­nan avfärd för bac­ken.

I pis­ten på top­pen av Col des Gen­ti­a­nes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.