STU­DIO – AL­TRO­MON­DO YO­GA

Chic (Sweden) - - Livsstil -

Doft­stic­kor, Ne­om Or­ga­nics ”Com­ple­te Bliss Mo­roc­can Blush Ro­se, Li­me and Black Pep­per reed dif­fu­ser”, 470 kr. ADRESS: Grev Tu­re­ga­tan 18 i Stock­holm. VEM: Jen­nie Lil­je­fors, grun­da­re av Al­tro­mon­do Yo­ga och ut­bil­dad Yo­ga­lä­ra­re. Hur har Yo­gan för­änd­rat ditt liv?

– Jag har bli­vit lug­na­re och fått mer tå­la­mod. Jag vå­gar li­ta mer på min in­tui­tion, har fått myc­ket mer ener­gi och bli­vit mer fo­ku­se­rad. Om man ald­rig har tes­tat att yo­ga in­nan, vad re­kom­men­de­rar du då att bör­ja med?

– En ba­syo­ga­kurs med lä­ra­re så att man lär sig po­si­tio­ner­na från grun­den el­ler klas­ser on­li­ne hos till ex­em­pel Yo­go­be.com. Vad är vik­tigt att tän­ka på när man ut­för Yo­ga?

– Att man är öp­pen i sin­net. Det tar tid att lä­ra kän­na sin yo­ga så ge det minst 4­6 till­fäl­len in­nan du be­stäm­mer dig för om det pas­sar din var­dag.

Bomull­s­top, H&M, 149 kr.

Or­ga­nisk Tvål, Bam­ford ”Ro­se Pebb­le Soap”, 120 kr. Yo­ga­mat­ta, Adi­das by Stella McCart­ney, 750 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.