KLUBB – SPR ATHLE­TE FACTO­RY

Chic (Sweden) - - Livsstil -

ADRESS: Björn­gårds­ga­tan 14B i Stock­holm VEM: Wal­do Za­pa­ta, grun­da­re av SPR Athle­te Facto­ry och in­struk­tö­rer in­om Bra­si­li­ansk Jiu-Jitsu och MMA. Vad är det ab­so­lut bäs­ta med trä­nings­for­men Kamp­sport och Jiu-Jitsu?

– Kamp­sport ge­ne­rellt är så sjukt rö­rel­se­kom­plext så det blir ald­rig trå­kigt. Det finns all­tid nya ut­ma­ning­ar och mål - oav­sett ni­vå. Bra­si­li­ansk Jiu-jitsu är omöj­ligt att trä­na själv. Så det är värl­dens so­ci­a­las­te trä­ning. I ett sam­häl­le där 80 % av all so­ci­al in­ter­ak­tion - män­ni­skor emel­lan - sker via skär­mar är det nå­got väl­digt fint med att kun­na um­gås kropps­ligt nä­ra, ut­an att det var­ken är so­ci­alt obe­kvämt el­ler fy­siskt far­ligt. Hur blir man en rik­tigt ”figh­ter”?

– Ha­ha, man ac­cep­te­rar att da­gens do­kuså­pa-tids­upp­fatt­ning in­te gäl­ler! Li­ka li­te som man blir en rik­tig ar­tist på någ­ra vec­kor i Idol, li­ka li­te blir man en rik­tig figh­ter på någ­ra må­na­der. Det tar tid. Pri­set är blod, svett och tå­rar. Men man får ock­så en obe­skriv­lig mängd skratt, vän­skap och själv­för­tro­en­de på vägen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.