EN DAG KOM­MER DITT TRÄD BLI EN KLÄN­NING. KANSKE ÄVEN GAR­DI­NER.

Chic (Sweden) - - Mode -

Träd är fan­tas­tis­ka när det kom­mer till fat­tig­doms­be­kämp­ning i öst­ra Afri­ka.Ta bark­tygs­trä­det till ex­em­pel. När det är full­vux­et kan en halv­me­ter bark ban­kas ut till ett två me­ter brett tyg, ut­an att ska­da trä­det. Bar­ken på trä­det går att skör­da i upp till 40 år. Dess­utom ger trä­det fukt och nä­ring till den an­nars tor­ra jor­den, vil­ket in­ne­bär mer mat på bor­den och mer fo­der åt dju­ren. Plan­te­ra ett bark­tygs­träd idag. Det kos­tar ba­ra 20 kro­nor. Allt du be­hö­ver gö­ra är att SMS:a ” VÄXA20” till 72 900.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.