BEAU­TY­KOL­LEN MALIN BUS­KA

Hon är in­te ba­ra Sve­ri­ges se­nas­te film­stjär­ne­ex­port. Hon är även mo­de­värl­dens dar­ling som älskar hud­vård. Vi bad om en prat­stund med sti­li­ko­nen Malin Bus­ka – just nu ak­tu­ell som prin­ses­san Kristi­na i nya fil­men ”The Girl King” – för att få re­da på mer om

Chic (Sweden) - - Intervju - AV Filip­pa Berg

Du fly­ger och far mel­lan värl­dens met­ro­po­ler just nu. Finns det nå­gon stad som ditt hjär­ta slår li­te ex­tra för?

– Just nu job­bar jag i Lon­don som är en jät­te­här­lig stad och en vik­tig met­ro­pol för film och tv. Men jag var ny­li­gen i LA och var­je gång jag sät­ter min fot där kän­ner jag mig så lyck­lig. Jag var där på grund av att fil­men som jag med­ver­kar i – The Girl King – vi­sa­des på oli­ka fes­ti­va­ler runt om i Ka­li­for­ni­en. Så då pas­sa­de jag på att gå på någ­ra mö­ten och hänga med mi­na vän­ner sam­ti­digt. Jag gil­lar verk­li­gen LA och upp­le­ver att det är li­te hög­re i tak där. Sen älskar jag den dra­ma­tis­ka na­tu­ren med ök­nen ba­ra ett sten­kast bort.

Snap­pa­de du upp någ­ra nya häl­so­k­nep i LA?

– Jag slu­ta­de fak­tiskt dric­ka al­ko­hol helt in­nan jag åk­te till LA och sen dess dric­ker jag mer vat­ten än nå­gon­sin. Jag har även bör­jat by­ta ut mitt mor­gonkaf­fe mot det som kal­las för “Bul­let­proof Cof­fee” och som är väl­digt pop­pis på café­er­na där. Jag gör mitt hem­ma ge­nom att mixa en kopp starkt kaf­fe med en mat­sked fly­tan­de ko­kos­ol­ja och en mat­sked Ghee (en me­je­ri­pro­dukt som be­står av re­nat smör­fett). Att dric­ka kaf­fe på det sät­tet är bätt­re för hjär­nan och or­ga­nen. Ol­jor­na smör­jer och re­nar krop­pen in­i­från och jag får mass­vis av ener­gi av det. En an­nan LA-upp­täckt är day spa-ked­jan ”Skin House” som jag gär­na slin­ker in hos och gör un­der­ba­ra eko­lo­gis­ka an­sikts­be­hand­ling­ar som knappt kos­tar mer än en fi­ka. Ge­ne­rellt sett är jag mån om att vår­da krop­pen in­i­från och ut. Jag är no­ga med att få i mig vik­ti­ga fett­sy­ror och att äta eko­lo­gisk mat och har märkt att det kic­kar igång mitt in­re.

När kän­ner du dig som snyg­gast?

– När jag stro­sar runt på stan. Då är jag of­tast mer fix­ad än när jag till ex­em­pel går på oli­ka ga­lor el­ler events. Jag tyc­ker det är jät­te­kul med smink och jag älskar att klä upp mig till tän­der­na. Men det mås­te va­ra på mi­na eg­na vill­kor. När jag vet att jag har ögo­nen på mig och för­vän­tas va­ra fin blir min käns­la of­tast tvärtom. Det är hel­ler ing­en idé för mig att pla­ne­ra i för­väg hur jag ska se ut i så­da­na sam­man­hang. För när det väl är dags kän­ner jag mig säl­lan su­gen på just det jag valt. Då tyc­ker jag det är myc­ket skö­na­re att va­ra spon­tan och istäl­let ba­ra dra på mig en klän­ning, lå­ta hå­ret va­ra ruf­sigt och dra en so­tig ey­e­li­ner un­der ögat. Det var un­ge­fär så jag såg ut nu se­nast när jag tog emot pri­set som bäs­ta skå­de­spe­lers­ka på Mon­tréals filmfes­ti­val.

Be­rät­ta mer om din smink­stil!

– Jag skil­jer in­te på par­ty­mejk och var­dags­smink och det är där­för gil­lar jag RMS Beau­tys pro­duk­ter så myc­ket. De är smi­di­ga att dut­ta di­rekt på hu­den sam­ti­digt som de smäl­ter sam­man fint med min hud­ton. För mig är det vik­ti­ga­re att kun­na va­ra mig själv i mitt smink än att se per­fekt ut. Jag vill kun­na kys­sas, skrat­ta, äta och dric­ka! Dess­utom tyc­ker jag att jag ser sex­i­ga­re ut när mitt läpp­stift är li­te ut­sme­tat.

JAG SLU­TA­DE FAK­TISKT DRIC­KA AL­KO­HOL HELT IN­NAN JAG ÅK­TE TILL LA OCH SEN DESS DRIC­KER JAG MER VAT­TEN ÄN NÅ­GON­SIN”

Be­rät­ta om di­na ren­gö­ringsru­ti­ner?

– Jag har bör­jat be­hand­la krop­pen mer som mitt tem­pel. Det är som en gå­va till mig själv att stan­na upp och ta hand om den. Jag gil­lar ri­tu­a­ler och in­spi­re­ras just nu av ko­re­ansk an­sikts­vård där man föl­jer en strikt 10-steg­me­tod. Utö­ver det an­vän­der jag ko­kos­ol­ja till det mesta då den både fun­ge­rar per­fekt att återfukta hu­den och hå­ret med samt som smink­bort­tag­nings­pro­dukt. Sen – tack va­re mitt fins­ka och rys­ka på­brå – älskar jag att basta. Då får jag tid att me­di­te­ra sam­ti­digt som al­la slagg­pro­duk­ter svet­tas ut. Sen ef­teråt, när po­rer­na är öpp­na, skrub­bar jag mig ren och av­slu­tar he­la pro­ces­sen med en vår­dan­de och åter­fuk­tan­de ler­mask. I an­sik­tet gil­lar jag att läg­ga en ho­nungs­mask från det ko­re­ans­ka mär­ket Mi­zon. Och, om jag in­te har en ba­stu till hands, bru­kar jag istäl­let ska­pa ett ång­bad för an­sik­tet. Då ko­kar jag upp en ka­strull med vat­ten, strör i li­te ör­ter, läg­ger någ­ra hand­du­kar run­tom kan­ten som jag se­dan lu­tar pan­nan mot.

Du har tes­tat en hel del hår­fär­ger, be­rät­ta!

– Min na­tur­li­ga hår­färg är nå­gon slags brun ny­ans men det var län­ge­se­dan jag såg den nu. För någ­ra år se­dan fär­ga­de jag hå­ret svart och där­ef­ter blon­de­ra­de jag mig tills jag blev vit­hå­rig. Och i sam­ma ve­va blek­te jag även ögon­bry­nen. Det såg coolt ut då men hå­ret tog väl­digt myc­ket stryk. Så till­slut var jag tvung­en att klip­pa av det. Nu är mitt hår châ­tain-to­nat (kas­tan­jebrunt) istäl­let och jag har klippt en lugg som jag trivs i.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Jag häm­tar min in­spi­ra­tion öve­rallt. Från ga­tan, oli­ka böc­ker och från film såklart. Fa­vo­ri­ter­na är fil­mer från den frans­ka Nou­vel­le Va­gue-eran med An­na Ka­ri­na i spet­sen och rymd­fil­mer från 60-ta­let som Bar­ba­rel­la. Den ti­den ver­kar ha va­rit så be­fri­an­de, lek­full, nyfiken och spon­tan. Och pre­cis den käns­lan för­sö­ker jag för­med­la i allt jag gör, fast på ett mo­dernt manér.

Hur kän­des det att ta emot pri­set som ”bäs­ta skå­de­spe­lers­ka” un­der filmfes­ti­va­len i Mon­tréal?

– Jag är så otro­ligt tack­sam över att ”The Girl King” mot­ta­gits så väl runt om i värl­den. Men jag för­vän­ta­de mig in­te alls nå­got pris på filmfes­ti­va­len i Mon­tréal. När jag hör­de mitt namn fick jag först en chock men blev sam­ti­digt väl­digt rörd, otro­ligt glad och tack­sam. Ti­di­ga­re har jag tänkt att det in­te har va­rit så vik­tigt med pri­ser - men nu bör­jar jag in­se vad de be­ty­der. Bran­schen gil­lar pri­ser vad det gäl­ler jobb och de fun­ge­rar li­te som en kva­li­tets­stäm­pel.

Vad läng­tar du ef­ter just nu?

– Nu vill jag ba­ra fort­sät­ta fil­ma! Jag älskar mitt jobb och jag tyc­ker att det är helt un­der­bart. Det ma­gis­ka med att fil­ma är att du be­fin­ner dig i ett nu som är så när­va­ran­de att det in­te kan jäm­fö­ras med nå­got an­nat i li­vet förutom den där se­kun­den när du är med nå­gon. Jag läng­tar verk­li­gen ef­ter att få ska­pa en rik­tigt bra rul­le ihop med ett gäng grym­ma skå­di­sar med en bra histo­ria och med ett ma­nus som sma­kar gott. Och så läng­tar jag ef­ter en bas där jag kan lå­ta kre­a­ti­va pro­jekt växa fram. En stu­dio där jag kan bo och ska­pa i – kanske i LA – och de­fi­ni­tivt ett stäl­le med en ba­stu!

Ma­ri­ca Ro­sen­gård

MALIN BUS­KAS BÄS­TA

SKÖN­HETS­PRO­DUK­TER 1. Fukt­mask, Mi­zon, “Sweet Ho­ney Mask Glow Mo­istu­re skin”, 120 kr 2. Kom­bi­ne­rad läpp­färg och rou­ge, RMS Beau­ty “Il­lu­si­ve”, 390 kr 3. Ögon­skug­ga, RMS Beau­ty, “Se­du­ce”, 275 kr 4. Ko­kos­ol­ja, ” Vir­gin Ko­kos­ol­ja, ”Kung Mar­kat­ta”, 45 kr 5. Multi­funk­tio­nell fukt­kräm, Egyp­ti­an Ma­gic, 230 kr 6. Re­nan­de ört­bland­ning, Apo­ter­ra Skin­ca­re, “Her­bal De­tox­i­fy­ing Steam”, 200 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.