Filip­pa tes­tar:

An­sikts­be­hand­ling­en In­stant Glow på Grand Hô­tel Nordic Spa i Stock­holm

Chic (Sweden) - - Skönhet - AV Filip­pa Berg FOTO Ant­ho­ny Vring­er, All Over Press, Grand Hô­tel Nordic Spa & Fit­ness, Bi­o­lo­gi­que Re­cher­che

Den hyl­la­de hud­vårds­se­ri­en Bi­o­lo­gi­que Re­cher­che har lan­dat på svensk mark. CHICs skön­hets­re­dak­tör skyn­da­de till Grand Hô­tel Nordic Spa för att tes­ta en lyx­ig, lys­ter­gi­van­de an­sikts­be­hand­ling med de pre­stige­ful­la pro­duk­ter­na som bas.

När jag fick nys om ny­he­ten att Grand Hô­tel Nordic Spa bör­jat sam­ar­be­ta med den kult­för­kla­ra­de frans­ka hud­vårds­se­ri­en Bi­o­lo­gi­que Re­cher­che var jag snabb med att bo­ka in en an­sikts­be­hand­ling för att stil­la min ny­fi­ken­het. Det mytomspun­na mär­ket har näm­li­gen hyl­lats värl­den över av Hol­ly­wood­stjär­nor, topp­mo­del­ler och högt upp­sat­ta skön­hets­re­dak­tö­rer där snyg­ging­ar som Ma­ry­Ka­te och Ashley Ol­sen, Ma­don­na, Ma­ria Car­la, Emily Weiss, Jen­ni­fer Con­nel­ly och Brad Pitt(!) ba­ra är någ­ra av fan­sen. De kraft­ful­la pre­mi­um­pro­duk­ter­na är ba­se­ra­de på kall­pres­sa­de bo­ta­nis­ka­och ma­ri­na ex­trakt som job­bar in­ten­sivt för att boos­ta cell­för­ny­el­sen. De an­vänds vid skräd­dar­syd­da an­sikts­be­hand­ling­ar på cer­ti­fi­e­ra­de SPA:n och även vid hem­mabruk.

När jag kom till Grand Hô­tel Nordic Spa skrek min vin­terglå­mi­ga hy ef­ter fukt. Där­för val­de jag

att tes­ta “In­stant Glow” va­ri­an­ten. Det­ta är en 30 mi­nu­ters kur som snabbt till­för mäng­der av fukt och ger ett lätt åtstra­man­de an­sikts­lyft vil­ket ger en för­ny­ad lys­ter i an­sik­tet. Be­hand­ling­en, som ut­går från hu­dens dags­form, bör­jar med en ren­gö­rings­mas­sage i upp­gå­en­de cir­kel­rö­rel­ser vil­ket var be­hag­lig och av­slapp­nan­de. Där­ef­ter följ­de ett is­kallt in­slag som stra­ma­de upp hu­den och gav den ny spänst. Se­dan an­vän­des stjärn­pro­duk­ten i Bi­o­lo­gi­que Re­cher­che sor­ti­men­tet – Lo­tion P50W – en pro­dukt som sve­per bort dö­da hud­cel­ler, jäm­nar ut hud­to­nen samt mju­kar upp och gör hu­den mer mot­tag­lig för de ef­ter­föl­jan­de ste­gen som be­står av lys­ter­gi­van­de frukt­sy­ror, en fukt­bom­ban­de an­sikts­mask och en cock­tail av skräd­dar­syd­da se­rum. Av­slut­nings­vis ap­pli­ce­ra­des ett så kal­lat slut­se­rum som ak­ti­ve­rar al­la de ti­di­ga­re pro­duk­ter­na så att de job­bar ef­fek­ti­va­re till­sam­mans och även skyd­dar hu­den mot fukt­för­lust. Un­der be­hand­ling­en så svi­der det och pir­rar till li­te un­der hu­den – vil­ket be­ty­der att pro­duk­ter­na gör vad de ska in­ty­gar min hud­te­ra­peut – och hu­den kan även få en röd­flam­mig ton som för­svin­ner.

En flärd­full halv­tim­me fly­ger för­bi och jag läm­nar spas­vi­ten, sti­ger ner till re­lax­av­del­ning­en för att sjun­ka ner i en fluf­fig få­tölj. I spe­gel­väg­gen får jag syn på mitt nya fejs som full­kom­li­gen ly­ser. Rod­na­den har lagt sig och mi­na ti­di­ga­re torr­hets­lin­jer är som bort­trol­la­de. När jag smin­kar mig se­na­re sam­ma kväll gli­der sminket på som en fjä­der­lätt smek­ning. Jag blir cho­kad över att hu­den näs­tan ser re­tu­sche­rad ut, med äk­ta Gi­se­le­glow som hål­ler i sig. I skri­van­de stund har det gått en vec­ka se­dan be­hand­ling­en – och lys­tern – den syns fort­fa­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.