RAF SI­MONS

Ma­gis­ka rö­da mat­tan-klän­ning­ar, mo­der­na de­sign­klas­si­ker och blom­fyll­da vis­ning­ar. Vi ser tillbaka på Raf Si­mons tid på Di­or och mö­ter en mo­deka­ru­sell som snur­rar så fort att de käns­li­gas­te kre­a­tö­rer­na in­te läng­re or­kar klam­ra sig fast.

Chic (Sweden) - - Mode - AV He­le­na Skoog FOTO All Over Press, An­to­ni Ruiz Aragó

En man sit­ter på en tak­ter­rass och grå­ter. Ne­dan­för syns he­la Pa­ris som en pa­stell­fär­gad ku­liss och in­ne i hu­set vän­tar mo­de­värl­dens vik­ti­gas­te makt­ha­va­re i rum ef­ter rum som al­la är ta­pet­se­ra­de med färs­ka blom­mor. En stor­sla­gen, väl­dof­tan­de in­ram­ning av en ca­t­walk som sling­rar sig för­bi ce­leb­ri­te­ter som

An­na Win­tour, Ma­ri­on Cotillard och Jen­ni­fer Law­rence . Man­nen på ter­ras­sen är Raf Si­mons och han har just ta­git över job­bet som hu­vud­de­sig­ner på Christi­an Di­or. Strax ska hans förs­ta coutu­re­kol­lek­tion vi­sas och han tor­kar be­stämt de ner­vö­sa tå­rar­na och går in. Al­la ögon på Raf (han vill in­te

kal­las mon­sieur, som är bruk­ligt i coutu­re­sam­man-hang), al­la för­vänt­ning­ar på den 44-åri­ge bel­ga­rens ax­lar. Kan han bä­ra dem? Vil­ka dröm­mar ska han för­verk­li­ga? Den här ju­li­da­gen 2012 har Raf Si­mons ba­ra va­rit på job­bet i sex vec­kor – drygt tre år se­na­re, i ok­to­ber 2015, blev det of­fi­ci­ellt att han hop­pa­de av sitt pre­stige­fyll­da upp­drag på Di­or.

– Jag blev be­stört över att Raf Si­mons skul­le läm­na, sä­ger tren­da­na­ly­ti­kern och mo­de­jour­na­lis­ten

Cay Bond. Just som ett igen­kän­nan­de ”Di­or-lugn” kom­mit tillbaka i mo­de­hu­set med ho­nom, ef­ter fle­ra år av Gal­li­a­no- hy­ste­ri. Raf Si­mons åter­in­för­de den ur­sprung­li­ga tan­ken om väl­skräd­dad ele­gans som även Yves Saint Lau­rent ska­pa­de. De tre se­nas­te kol­lek­tio­ner­na hos Di­or har va­rit full­stän­digt ly­san­de stilmässigt, även ur ett eko­no­miskt per­spek­tiv.

När be­ske­det om den ef­ter­tänk­sam­ma, konst­in­tres­se­ra­de, ta­lang­ful­la och po­pu­lä­ra de­sig­nerns av­hopp kom, ba­ra må­na­der ef­ter att Alexander

Wang slu­ta­de på Ba­len­ci­a­ga, lyf­tes åter­i­gen frå­gan om mo­de­värl­dens tem­po hål­ler i läng­den. Många de­sig­ners gör sex kol­lek­tio­ner per år, el­ler åt­ta el­ler tio om hen är an­sva­rig för fle­ra mo­de­hus, och ibland li­ka många vis­ning­ar. När finns tid att tän­ka nytt? Att va­ra kre­a­tiv? Att bol­la idéer och fun­de­ra på mo­de­hu­sets este­tis­ka rikt­ning? För Raf Si­mons höll det in­te. – Tek­niskt sett fun­ge­rar det. Fun­ge­rar det för mig, känslo­mäs­sigt? Nej, för jag är in­te ty­pen som gil­lar att gö­ra sa­ker snabbt. Jag tror att om jag ha­de mer tid skul­le jag av­fär­da fler sa­ker och läg­ga fram and­ra idéer och kon­cept … Det finns ald­rig till­räck­ligt med tid, sa han i en in­ter­vju med Cat­hy

Ho­ryn för tid­ning­en Sy­stem. Fil­men ”Di­or and I” av Fré­déric Tcheng, som ha­de svensk pre­miär i sep­tem­ber 2015, kret­sar kring Raf Si­mons förs­ta coutu­re­vis­ning. Framför ka­me­ror­na jong­le­rar han skis­ser, skräd­da­re, atel­jé­an­sva­ri­ga, as­si­sten­ter, till­skä­ra­re, coutu­re­kun­der och jour­na­lis­ter som en mo­de­värl­dens su­per­clown – snäll men

JAG ÄR IN­TE TY­PEN SOM GIL­LAR ATT GÖ­RA SA­KER SNABBT. JAG TROR ATT OM JAG HA­DE MER TID SKUL­LE JAG AV­FÄR­DA FLER SA­KER OCH LÄG­GA FRAM AND­RA IDÉER OCH KON­CEPT … DET FINNS ALD­RIG TILL­RÄCK­LIGT MED TID”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.