MASK MOT LUFT­FÖR­ORE­NING­AR

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Luft­för­ore­ning­ar på­ver­kar al­la och det är all­mänt känt att de är skad­li­ga för vår häl­sa. Men mind­re känt är att för­ore­ning­ar även har skad­li­ga ef­fek­ter på hu­dens na­tur­li­ga skydds­bar­riär, vil­ket vi­sar sig ge­nom för­ti­digt åld­ran­de med ryn­kor och mör­ka pig­ment­fläc­kar. För att mot­ver­ka det­ta har Ki­ehls ut­veck­lat en an­sikts­mask som ar­be­tar för att stär­ka skydds­bar­riä­ren, så att fär­re par­tik­lar träng­er in i hu­den. Apel­sinextrakt, E-vi­ta­min och ko­ri­an­der är någ­ra av de ak­ti­va och an­tiox­i­dant­lad­da­de in­gre­di­en­ser­na. An­sikts­mask, Khi­els, “Ci­lan­tro & Oran­ge Extract Pol­lu­tant De­fen­ding Mas­que”, 360 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.