Lo­ve

Le­gen­da­risk rock­stjär­na och grung­e­ro­man- tisk sti­li­kon med hå­ret läp­par­na och sti­len vi älskar mest just nu. CHICs Filip­pa Berg grans­kar ido­lens beau­ty­be­ty­del­se.

Chic (Sweden) - - Skönhet - AV Filip­pa Berg FOTO All About Fashion, All Over Press

“I want to be the girl with the most ca­ke” sjung­er Court­ney Lo­ve i lå­ten ”Doll parts” på odöd­li­ga Ho­le-al­bu­met ”Li­ve through this”. Drygt tju­go år se­na­re kan vi kon­sta­te­ra att Lo­ve både har lyc­kats kä­ka ka­kan och ha den kvar, och i vår har den stil­bildan­de och skan­da­lö­sa rock­stjär­nans stjärn­glans satt sin prä­gel på många mo­de­vis­ning­ar. marc jacobs ha­de Court­ney Lo­ve som fö­re­bild för fri­sy­rer­na, som fick mo­del­ler­na att se ut som om de ta­git taxi di­rekt från ef­ter­fes­ten till ca­t­wal­ken. Även sminket, med ut­sme­tad blå ögon­skug­ga och trass­li­ga spin­del­bens­fran­sar, lik­nar Lo­ves look på 90-ta­let. Hos Top­shop Uni­que stod hen­nes läp­par för ma­ke­u­pin­spi­ra­tio­nen. Mo­del­ler­nas mun­nar var må­la­de med ett matt rött läpp­stift som ap­pli­ce­rats och sme­tats ut med fing­er­top­pen, för en look som sä­ger ”fuck you” till kon­ven­tio­nell kvinn­lig­het. Men all­ra star­kast sken Lo­ves stjär­na över Saint Lau­rents run­way där mo­del­ler­na skred fram i gla­mour­grung­i­ga si­denun­der­klän­ning­ar och glitt­ran­de ti­a­ror. Pre­cis så som Court­ney Lo­ve gick klädd på Oscars­ga­lan 1995. själv sä­ger sig rock­stjär­nan va­ra smick­rad av att hen­nes stil ko­pie­ras (och kom­mer­si­a­li­se­ras) av mo­de­hu­sen. Men i sitt förs­ta de­sign­sam­ar­be­te nå­gon­sin, som ny­li­gen släpp­tes med kläd­ked­jan Na­sty Gal, be­vi­sar hon än en gång att det in­te krävs nå­gon fet plån­bok för att sno hen­nes sig­na­tur­stil. Nu öns­kar vi oss ba­ra ett lik­nan­de sam­ar­be­te med ett ma­ke­upmär­ke! För Court­neys cool­het är här för att stan­na. Hon må va­ra den mest kon­tro­ver­si­el­la kvin­nan i roc­kens histo­ria – en ban­bry­tan­de bad­girl som tog för sig och ifrå­ga­sat­te kvinn­li­ga kon­ven­tio­ner långt in­nan Mi­ley Cyrus, La­na Del Rey och Ri­han­na – men hon är ock­så en äk­ta över­le­va­re och en fe­no­me­nal låt­skri­va­re vars tid­lö­sa tex­ter vi­sar att det är okej att va­ra tuff och sår­bar på sam­ma gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.